( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อเช่าอาคารตึกแถว 2 ชั้น ที่บริเวณย่านสถานีปราจีนบุรี
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/337/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้เช่าอาคารตึกแถว 2 (อาคารเก่า) ที่บริเวณย่านสถานีปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์ ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไข โดยย่อดังนี้.-
             1. ให้เช่าอาคารตึกแถว 2 (สอง)ชั้น ห้องเลขที่ 153/27 ซ. , ห้องเลขที่ 153/28 ซ. และห้องเลขที่ 153/29 ซ. รวม 3 (สาม)ห้อง คิดเป็นพื้นที่ 353.11 (สามร้อยห้าสิบสามจุดหนึ่งหนึ่ง) ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ตามพื้นที่อาคาร ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 718.47 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 253,700.00 บาท และเสนอราคาค่าเช่าเพื่อจัดหาประโยชน์ตามพื้นที่อาคารปีแรกไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 167.64 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ 59,194.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี (ไม่รวมภาษีฯ)
             3. กำหนดอายุสัญญาเช่าที่ดิน 10 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.2562 ถึงวันที่ 19 ก.ค.2562 ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 21 ส.ค.2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น. ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4052 , 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวน เช่าอาคารตึกแถว 2 ชั้น ย่านสถานีปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1Et-UMdiQs-onqA84FMQ66yXHgBINd6jx/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศ เช่าอาคารตึกแถว 2 ชั้น ย่านสถานีปราจีนบุรี
            https://drive.google.com/file/d/1BJkzWEPK0nPmseGywBVAsxoki4Vc9ati/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
12/06/2562 10:00:27