( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าธรรมเนียม/ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ พื้นที่บริเวณย่านสถานีโนนสูง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/645/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ พื้นที่บริเวณย่านสถานีโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้
            1. พื้นที่ให้เช่า 731.00 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 913,750.00 บาท)
            2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 156.25 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 150,000.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
            3. ให้เสนอราคาค่าเช่าปีแรก ตามพื้นที่อาคารที่จะก่อสร้างตารางเมตรละ 25.00 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 24,000.00 บาท และมีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
            4. อายุสัญญาเช่าเพื่อปลูกสร้างอาคาร 2 ปี และสัญญาเช่าเพื่อจัดประโยชน์ 15 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.2562 ถึงวันที่ 18 ก.ค.2562 ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
            6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 2 ส.ค.2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 26 ส.ค.2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์,โทรสาร 0-2220-4098 โทรสาร 0-2220-4041 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-246-035 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวน ย่านสถานีโนนสูง นครราชสีมา ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1PU-ufiTWKnov624RQHh3Fa4oD3Y77bT_/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวน ย่านสถานีโนนสูง นครราชสีมา ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1avs6cPSc7W5o7yLH2kB3RY5xrvuQQj1T/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศ ย่านสถานีโนนสูง นครราชสีมา
            https://drive.google.com/file/d/18qD32Crfsr2KdeXwSGopctGsr52szbak/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
07/06/2562 16:53:38