( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ บริเวณแยกโรงสูบน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/638/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ ที่บริเวณแยกโรงสูบน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ ตามแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศเชิญชวนฯ นี้ โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 128.00 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินให้การรถไฟฯ เป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 55.00 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 7,040.00 บาท และมีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี
             3. อายุสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.2562 ถึงวันที่ 28 มิ.ย.2562 ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 10 ก.ค.2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.45 น. ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4840 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวน บริเวณแยกโรงสูบน้ำ กาญจนบุรี ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1S5EQo_iVsNDSasotLmSXeGHcbnOQljwX/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวน บริเวณแยกโรงสูบน้ำ กาญจนบุรี ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1tbwn_ryJxtAa27LqxEYKeQPyXvNtxpVM/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศ บริเวณแยกโรงสูบน้ำ กาญจนบุรี
            https://drive.google.com/file/d/1Bl4JSc1bETOWzREnGie7K6puf2zBE1oe/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
07/06/2562 12:00:51