( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบโทรคมนาคมและสายเคเบิล ย่านสถานีฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./ป.59/2562
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบโทรคมนาคมและสายเคเบิล ย่านสถานีฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบโทรคมนาคมและสายเคเบิล ย่านสถานีฉะเชิงเทรา

ราคากลาง 2,607,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
       ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือข้อ ๑๒ มีผลงานด้านระบบโทรคมนาคมรถไฟ กับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ผลงานด้านระบบโทรคมนาคมรถไฟกับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานภาครัฐ ในรอบระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี ซึ่งเป็นผลงานประเภทเดียวกันที่ดำเนินการติดตั้งเองทั้งหมดโดยมิได้จ้างผู้อื่นมาดำเนินการแทน และต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๕๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) พร้อมสำเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงานมาแสดงเป็นเอกสารหลักฐาน ทั้งนี้การนับกำหนดระยะเวลาให้นับตั้งแต่วันตรวจรับงานแล้วเสร็จ ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
       ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งเอกสารโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรโครงการ และช่างเทคนิคเป็นอย่างน้อย
       ๑๓.๑ ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี พร้อมสำเนารับรองคุณวุฒิ
       ๑๓.๒ วิศวกรโครงการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ต้องมีใบประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม พร้อมสำเนารับรองคุณวุฒิการศึกษาและสำเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทภาคีวิศวกร
       ๑๓.๓ ช่างเทคนิค คุณวุฒิ ปวส.สาขาโทรคมนาคม หรือ ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
       ๑๓.๔ โครงสร้างบริหารงาน ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรโครงการและช่างเทคนิคกรณีตำแหน่งใดๆ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
       ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแผนการทำงาน และขั้นตอนการดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ โดยมีแผนภูมิ (Flow Chart) และอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมด
       ๑๕. รายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใด ๆ ให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย แต่งตั้งเป็นที่ยุติ
       ๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดยี่ห้อ, รุ่น, แหล่งที่มาหรือประเทศที่ผลิต, คุณสมบัติของอุปกรณ์หลักทั้งหมดเสนอมาในเอกสารประกวดราคา ดังรายละเอียดข้อกำหนดของการรถไฟแห่งประเทศไทย และเปรียบเทียบคุณสมบัติทุกรายการ พร้อมทำเครื่องหมาย และบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ให้ชัดเจนว่าอยู่ส่วนไหนของเอกสาร ที่ยื่นเสนอมา รายละเอียดทุกๆ ข้อจะต้องอยู่ใน Catalog และต้องเสนอให้ครบ โดยมีอุปกรณ์หลัก ดังนี้
       ๑๖.๑ ชุดการ์ดควบคุมระบบโทรศัพท์พร้อมโปรแกรมเครื่องอุปกรณ์ระบบข่ายชุมสาย
       ๑๖.๒ ชุดการ์ดคู่สายภายนอกแบบอนาล็อกขนาด ๘ วงจร
       ๑๖.๓ ชุดการ์ดคู่สายภายในแบบอนาล็อกขนาด ๓๒ วงจร
       ๑๖.๔ ชุดการ์ดคู่สายภายในแบบดิจิตอลขนาด ๓๒ วงจร
       ๑๖.๕ ชุดการ์ดเชื่อมโยงโครงข่ายแบบไอพี
       ๑๖.๖ ชุดการ์ดสำหรับเสียงแนะนำการใช้งานและ สร้างสัญญาณ DTMF, Q๒๓
       ๑๖.๗ ชุดจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงขนาด ๔๘ โวลท์พร้อมแบตเตอรี่สำรองระบบ
       ๘ ชั่วโมง
       ๑๖.๘ ชุดอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชก
       ๑๖.๙ ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรองพร้อมแบตเตอรี่สำรองระบบ ๓ ชั่วโมง
       ๑๖.๑๐ สายเคเบิลโทรคมนาคม AP-FIG ๘ (๐.๖๕ mm.) ๒๕ Pairs
       ๑๖.๑๑ สายเคเบิลโทรคมนาคม AP-FIG ๘ (๐.๖๕ mm.) ๑๕ Pairs
       ๑๖.๑๒ สาย Drop Wire แบบมีสายสะพานในตัว ขนาด (๐.๙ mm.) ๒ Cores
       และ ๔ Cores
       ๑๖.๑๓ สาย TIEV Station wire (๐.๖๕ mm.) ๔ Cores
       ๑๖.๑๔ ตู้พักสายเคเบิลภายนอกอาคาร ขนาด ๑๐๐ คู่สาย
       ๑๖.๑๕ ตู้พักสายเคเบิลภายนอกอาคาร ขนาด ๕๐ คู่สาย
       ๑๖.๑๖ อุปกรณ์ PROTECTION MAGAZINE ๑๐ PAIR WITH SURGE ARRESTERS
       ๑๖.๑๗ อุปกรณ์พักสายเคเบิล
       ๑๖.๑๘ หลักสายดิน ๕/๘ นิ้วความยาว ๑๐ ฟุต
       ๑๖.๑๙ อุปกรณ์ชุดผงเชื่อม EXOTHERMIC WELDING
       ๑๖.๒๐ สาย THW ๑๖ sq.mm.
       ๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ได้รับหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์หลัก
      ข้อ ๑๖.๑ – ๑๖.๖ จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
       ๑๘. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งของตัวอย่างของอุปกรณ์ที่เสนอ จำนวนอย่างน้อย ๑ การ์ด ดังนี้
       - ชุดการ์ดควบคุมระบบโทรศัพท์พร้อมโปรแกรมเครื่องอุปกรณ์ระบบข่ายชุมสาย
       - ชุดการ์ดคู่สายภายในแบบอนาล็อกขนาด ๓๒ วงจร
       - ชุดการ์ดสำหรับเสียงแนะนำการใช้งานและ สร้างสัญญาณ DTMF, Q๒๓
       เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณาภายใน ๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ยื่นข้อเสนอ
       ทั้งนี้การรถไฟฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ของตัวอย่างดังกล่าว
       หมายเหตุ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งของตัวอย่างตามข้อ ๑๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ส่งของตัวอย่าง หรือไม่ผ่านการตรวจสอบ ให้ถือว่าไม่ผ่านด้านเทคนิค และถือว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เป็นที่ยุติ
      
       เงื่อนไขจำเพาะทุกๆ ข้อ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำรายละเอียดเสนอ พร้อมเอกสารการประกวดราคาฯ อุปกรณ์ทุกๆ อย่าง ให้เสนอมาเพียง ๑ ยี่ห้อ เท่านั้น ถ้าเสนอมามากกว่าที่ทางการกำหนดถือว่าไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค
      
      

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๕๔๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) สมหมาย จิตภักดี
( นายสมหมาย จิตภักดี )
วิศวกรอำนวยการศูนย์วิชาการและโทรคมนาคม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวพุทธวรรณ บุปผา )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
06/06/2562 14:34:13