( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าที่สถานีกันตัง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดร.1000/534/2562
 
            การรถไฟมีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าที่สถานีกันตัง ขนาดพื้นที่ 93.79 ตารางเมตร มีกำหนด 3 ปี โดยวิธีเสนอราคา ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า โดยมีเงื่อนไขโดยสังเขป ดังนี้
            1. ราคาขั้นต่ำในการเสนอราคา เดือนละ 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าภาษีฯ
            2. ผู้ยื่นเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองเป็นเงินจำนวน 18,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
            3. ผู้ประสงค์จะซื้อซองเสนอราคา ให้ซื้อได้ที่งานการเช่าและบริหารสัญญา กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. สำหรับเอกสารที่จำหน่ายแล้ว การรถไฟฯ ไม่คืนเงินให้ทุกกรณี
            4. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 10.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย หากเกินเวลาที่กำหนดไว้แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด และจำทำการเปิดซองเสนอราคาในวันและสถานที่เดียวกัน เวลา 10.15 น.
            ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่งานการเช่าและบริหารสัญญา กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02 - 220 - 4841, 02 - 220 - 4842 ได้ในวันและเวลาทำการ

      

            

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) ฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏฺิบัติการเดินรถ ปฏิบัติการแทน
ผู้


สำเนาถูกต้อง
( นายพิเชษฐ์ เนกขัมม์ )
พนักงานการเดินรถ 5
05/06/2562 15:41:19