( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง โครงการจ้างพัฒนาระบบการจำหน่ายตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่ง (D-Ticket)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดร.๑๐๐๐/๔๘๒/๒๕๖๒
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบการจำหน่ายตั๋วโดยสาร และสำรองที่นั่ง (D–Ticket) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

      จ้างพัฒนาระบบ การจำหน่ายตั๋วโดยสาร และสำรองที่นั่ง (D–Ticket)

ราคากลาง 931,100,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1. มีความสามารถตามกฎหมาย
      2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
      ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
      ของกรมบัญชีกลาง
      5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
      ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
      การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
      8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟ แห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
      9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
      ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
      11. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
      12. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม
      13. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายประเทศไทย และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายหรือการให้เช่า/ให้เช่าซื้อ หรือ รับทำระบบคอมพิวเตอร์โดยตรงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
      14. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจำหน่ายตั๋วสำเร็จมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ ซึ่งเป็นผลงานที่สำเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ (๑๐ ปี) โดยมีมูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนอื่นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อถือ พร้อมสำเนาหนังสือรับรองผลงานที่สิ้นสุดแล้ว และสำเนาสัญญาที่สิ้นสุดแล้วที่แสดงว่าเป็นคู่สัญญาดังกล่าวข้างต้น ในวันยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาตามที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ ยื่นข้อเสนอ
      ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
      
      ๑๕.๑ กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ หมายความว่า สามารถนำผลงานของผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
      
      ๑๕.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
      ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้ามีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
      กับการเสนอราคา กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาในการประกวดราคาได้
      ในกรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา กิจการร่วมค้านี้จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ก่อนเข้าลงนามในสัญญาจ้าง
      ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
      
      

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
            
            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอแผนการดำเนินงานหลัก (Master Plan) ตามข้อกำหนดขอบเขตงานข้อ ๕.๔ และเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียด ตามข้อกำหนดขอบเขตงานข้อ ๕.๕ พร้อมสรุปจำนวนเอกสารดังกล่าว โดยให้ลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสารนั้นด้วย จำนวน ๗ (เจ็ด) ชุด คือ ต้นฉบับ ๑ (หนึ่ง) ชุด และสำเนา ๖ (หก) ชุด เย็บเล่มเรียงลำดับ พร้อมจัดทำสำเนาเอกสารในรูปแบบ DVD จำนวน ๗ (เจ็ด) ชุด และยื่นโดยให้ผู้มีอำนาจเท่านั้น ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับเอกสารประกวดราคาที่ยื่นก่อนเวลา ๘.๓๐ น. และภายหลัง ๑๖.๓๐ น. ในวันดังกล่าว และเมื่อพ้นกำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับ หรือ สำเนา หรือ สำเนาเอกสารในรูปแบบ DVD มีความขัดแย้งกัน ให้ถือเอกสารต้นฉบับเป็นสำคัญ
            
            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำการสาธิตและทดสอบ (Proof of Concept) ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ กำหนดวันสาธิตและทดสอบไม่เกิน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะแจ้งกำหนดวันและเวลาให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
            
            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
            จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๒๐๔๒๒๗ ในวันและเวลาราชการ
            
            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ development.oper@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
            

ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) วรวุฒิ มาลา
( นายวรวุฒิ มาลา )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวนิภารัตน์ ใสสะอาด )
พดร.6
22/05/2562 14:16:40