( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินและเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์บริเวณถนนรัชดาภิเษก แปลงที่ 101-108 (พื้นที่เช่าบริษัท ไทยวิวัฒน์เคหะ จำกัด)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ เลขที่ บส.1167/ 2562
 
             ตามประกาศ การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินและเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์บริเวณถนนรัชดาภิเษก แปลงที่ 101-108 (พื้นที่เช่า บริษัท ไทยวิวัฒน์เคหะ จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และเอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเลขที่ เลขที่ บส.1167/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น
             จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินและเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์บริเวณถนนรัชดาภิเษก แปลงที่ 101-108 (พื้นที่เช่า บริษัท ไทยวิวัฒน์เคหะ จำกัด) จำนวน 1 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
            
            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการ
            https://drive.google.com/file/d/1MLe9utdgES7b3ZFiXtnGGOJijmZp-AWT/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
21/05/2562 18:22:01