( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่ขายอาหาร/เครื่องดื่มและสิ่งพิมพ์ ที่สถานีศรีสะเกษ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดร.1300/82/2562
 
            ตามประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ รฟ.ดร.1000/1058/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่ขายอาหาร/เครื่องดื่มและสิ่งพิมพ์ ที่สถานีศรีสะเกษ นั้น
            เนื่องจากประกาศเชิญชวนฉบับดังลก่าว มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในส่วนของการกำหนดพื้นที่เช่า ดังนั้น จึงขอยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว

      

            

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) ฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวลักษมี ณ เชียงใหม่ )
พดร.4
01/02/2562 15:54:52