( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพในที่ดินของการรถไฟฯ ที่ระหว่างสถานีท่าเรือน้อย - กาญจนบุรี
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/84/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ ที่ระหว่างสถานีท่าเรือน้อย - กาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ ตามแผนผังสังเขปที่แนบท้ายประกาศฯ นี้ โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            
             1. พื้นที่ให้เช่าทั้งสิ้น 800.00 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินให้การรถไฟฯ เป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 28.00 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 22,400.00 บาท และมีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี
             3. อายุสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.2562 ถึงวันที่ 6 มี.ค.2562 ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
             5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 13 มี.ค.2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.45 น. ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4840, 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4052 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวน ท่าเรือน้อย-กาญจนบุรี
            https://drive.google.com/file/d/1Wp4yng1Wj72IeZ7noRTgXAv8sPMY9qIp/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศ ท่าเรือน้อย-กาญจนบุรี
            https://drive.google.com/file/d/1ZZQ3ykSEgaXYe2bK1saubLfPK5h909VJ/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  23  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
29/01/2562 16:00:18