( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดหาและติดตั้งโครงข่ายวิทยุดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถเขตควบคุม สายใต้ (สถานีชุมพร - สถานีชุมทางหาดใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./ป.16/2562
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดหาและติดตั้งโครงข่ายวิทยุดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถเขตควบคุม สายใต้ (สถานีชุมพร - สถานีชุมทางหาดใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      จัดหาและติดตั้งโครงข่ายวิทยุดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถเขตควบคุม สายใต้ (สถานีชุมพร - สถานีชุมทางหาดใหญ่)

ราคากลาง 212,455,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
       ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๑,๒๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือข้อ ๑๕ มีผลงานด้านระบบวิทยุสื่อสารในย่านความถี่ VHF แบบดิจิตอล กับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       ๑๕. ผู้เสนอจะต้องมีคุณสมบัติ มีผลงานด้านระบบวิทยุสื่อสารในย่านความถี่ VHF แบบดิจิตอล กับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือมีผลงาน กับ หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในรอบระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี และต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒๑,๒๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมสำเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงานมาแสดงเป็นเอกสารหลักฐานมาในด้านเทคนิคด้วย ทั้งนี้การนับกำหนดระยะเวลาให้นับตั้งแต่วันตรวจรับงานแล้วเสร็จ ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
       ๑๖. ผู้เสนอจะต้องส่งเอกสารโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรโครงการ และช่างเทคนิค เป็นอย่างน้อย
       ๑๖.๑ ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี พร้อมสำเนารับรองคุณวุฒิ
       ๑๖.๒ วิศวกรโครงการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้า หรือ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ต้องมีใบประกอบอาชีพวิศวกรควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร พร้อมสำเนารับรองคุณวุฒิ และสำเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม
       ๑๖.๓ ช่างเทคนิค จำนวน ๑ ตำแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาไฟฟ้าสื่อสารหรือสาขาอิเล็กทรอนิคส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมสำเนารับรองคุณวุฒิ
       ๑๖.๔ ช่างเทคนิคที่เข้าดำเนินการติดตั้งระบบอุปกรณ์ในโครงการต้องผ่านการทดสอบ “ตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับรองความสามารถ” ให้เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี พร้อมสำเนาใบรับรอง
       ทั้งนี้สำเนาเอกสารต้องรับรองถูกต้องมาด้วยในเอกสารหลักฐานด้านเทคนิค ณ วันยื่นเสนอราคา
       ๑๗. ผู้เสนอจะต้องยื่นเอกสารแผนการทำงาน และขั้นตอน การดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ และอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมด
       ๑๘. รายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใด ๆ ให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย แต่งตั้งเป็นที่ยุติ
       ๑๙. ผู้เสนอจะต้องดำเนินการออกแบบ การเชื่อมสัญญาณระหว่างชุมสายระบบเครือข่ายวิทยุดิจิตอล (Digital Exchange) และสถานีต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสง หรือผ่านเครือข่ายวิทยุ (Wi-Fi Link) ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยใช้ความถี่ ๑๔๘-๑๗๔ MHz จำนวน ๓ คู่ความถี่ พร้อมแสดงเอกสารรายละเอียด และสูตรการคำนวณ อย่างน้อยดังนี้
       ๑๙.๑ รูปแบบการเชื่อมสัญญาณ (Configuration Diagram)
       ๑๙.๒ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Equipment Wiring Diagram)
       ๑๙.๓ จำนวนสถานี ที่ใช้ในระบบทั้งหมด
       ๑๙.๔ ความสูงของเสาอากาศ (Tower) ที่ใช้ในแต่ละแห่ง
       ๑๙.๕ การสูญเสียในสายสัญญาณ (Feeder Loss)
       ๑๙.๖ อัตราการขยายของสายอากาศ (Antenna)
       ๑๙.๗ การสูญเสียทางอากาศ (Free Space Loss) รวม การสูญเสียจากโครงสร้างของตู้รถไฟ
       ๑๙.๘ โดยอย่างน้อยต้องมีความแรงของสัญญาณในระบบที่ -๑๐๖ dBm.
       ๒๐. ต้องมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงสำหรับโครงการนี้ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบดิจิตอลย่านความถี่ VHF ชนิดทวนสัญญาณ, ชนิดมือถือ
       ๒๑. ผู้เสนอจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดยี่ห้อ, รุ่น, แหล่งที่มาหรือประเทศที่ผลิต, คุณสมบัติของอุปกรณ์หลักทั้งหมดเสนอมาในเอกสารประกวดราคา ดังรายละเอียดข้อกำหนดของการรถไฟฯ และเปรียบเทียบคุณสมบัติทุกรายการ พร้อมทำเครื่องหมาย และบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ให้ชัดเจนว่าอยู่ส่วนไหนของเอกสาร ที่เสนอมาในด้านเทคนิค รายละเอียดทุก ๆ ข้อจะต้องอยู่ใน Catalog และต้องเสนอให้ครบ หากไม่ทำเครื่องหมายหรือเปรียบเทียบคุณสมบัติดังกล่าว ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเอกสารดังกล่าวโดยมีอุปกรณ์หลัก ดังนี้
       ๒๑.๑ เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบดิจิตอลย่านความถี่ VHF ชนิดมือถือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
       ๒๑.๒ เครื่องตรวจสอบวิทยุระบบ Digital พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
       ๒๑.๓ ชุมสายวิทยุระบบดิจิตอล (Digital Radio Exchange) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
       ๒๑.๓ สถานีวิทยุระบบดิจิตอล (Digital Radio Station) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
       ๒๑.๔ เสาอากาศ (Tower) พร้อมฐานรากและอุปกรณ์ประกอบ
       ๒๑.๕ ตู้ติดตั้งอุปกรณ์สถานีวิทยุระบบดิจิตอล (Digital Radio Station)
       ๒๒. ผู้เสนอจะต้องส่งของตัวอย่างของอุปกรณ์ที่เสนอ ประกอบด้วย เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบดิจิตอลย่านความถี่ VHF ชนิดมือถือ, เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบดิจิตอลย่านความถี่ VHF ชนิดทวนสัญญาณ จำนวนอย่างละ ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้การรถไฟฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว การรถไฟฯ จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
       ๒๓. ผู้เสนอจะต้องทำการทดสอบโดยการติดตั้ง เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบดิจิตอลย่านความถี่ VHF ชนิดทวนสัญญาณ และเชื่อมต่อกับโครงข่ายศูนย์ควบคุมการเดินรถ CTC โดยมีหัวข้อทดสอบดังนี้
       ๒๓.๑ ทดสอบการเปลี่ยนสถานีวิทยุระบบดิจิตอลเมื่อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF ชนิดมือถือเข้าใกล้สถานีวิทยุระบบดิจิตอลที่มีสัญญาณแรงกว่า (Roaming)
       ๒๓.๒ ทดสอบการส่งพิกัดตำแหน่งของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF ชนิดมือถือ เข้ามายังศูนย์ควบคุมการเดินรถ CTC
       ๒๓.๓ ทดสอบระบบการบันทึกเสียงสนทนาระหว่างเครื่องวิทยุมือถือกับศูนย์ควบคุมการเดินรถ CTC ด้วยเครื่องบันทึกเสียงของการรถไฟ ที่ติดตั้งใช้งานที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถ CTC
       ๒๔. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา ตามภาคผนวก ๒
       ๒๔.๑ พิจารณาด้านราคาต่ำสุด
       ๒๔.๒ มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
       ๒๔.๓ พิจารณาการบริการหลังการขาย
       ๒๔.๔ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ
       ๒๕. หากผู้ยื่นเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ ๒๔.๑ –๒๔.๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิคส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
      
       เงื่อนไขจำเพาะทุกๆ ข้อ ผู้เสนอจัดทำรายละเอียดเสนอ พร้อมเอกสารการประกวดราคาฯ มาในข้อเสนอด้านเทคนิคด้วย อุปกรณ์ทุกๆ อย่าง ให้เสนอมาเพียง ๑ ยี่ห้อ เท่านั้น ถ้าเสนอมามากกว่าที่ทางการกำหนดถือว่าไม่ผ่านด้านเทคนิค

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๕๔๔ ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ wanchai.k@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) สมหมาย จิตภักดี
( นายสมหมาย จิตภักดี )
วิศวกรอำนวยการศูนย์วิชาการและโทรคมนาคม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวพุทธวรรณ บุปผา )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
17/01/2562 12:01:41