( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ที่บริเวณสถานีตรัง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/35/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ที่บริเวณสถานีตรัง จังหวัดตรัง ปรากฏตามแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ที่ดิน ซึ่งมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            
            1. พื้นที่ให้เช่า จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 4,368.00 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอโครงการพัฒนาบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจโดยให้ก่อสร้างอาคารมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 7,300.00 ตารางเมตร โดยมูลค่าอาคารต้องไม่น้อยกว่า 100,000,000.00 บาท พร้อมพื้นที่จอดรถตามที่กฎหมายกำหนด และระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เชื่อมต่อกับของเดิมที่มีอยู่ และเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            3. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ให้การรถไฟฯ ตามขนาดพื้นที่เช่าเป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 2,709.00 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 11,832,920.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ) และให้เสนอค่าเช่าจัดหาประโยชน์ปีแรก ตามขนาดพื้นที่เช่าเป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 47.40 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ 209,064.00 บาท
            4. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 4 ปี และสัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 30 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.2562 ถึงวันที่ 18 ก.พ.2562 ในราคาชุดละ 135,000.00 บาท ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
            6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 20 มี.ค.2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคและเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 11 เม.ย.2562 เวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
            
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4052 , 0-2220-4840 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนย่านสถานีตรัง
            https://drive.google.com/file/d/1uq2U82VTOaMbWJPhw864kLG5kocqvL9b/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศย่านสถานีตรัง
            https://drive.google.com/file/d/1bBc3GWMKxcpUbo5HTHEX2CWG-sKP1pUR/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
15/01/2562 11:49:46