ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 33 ประกาศ |
วันที่ 22 ตุลาคม 2562
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.พซ./จซ.2/477/62
22 ตุลาคม 2562
2
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ยธ.1023/6/พ.2/2563
งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง แบบ U-Girder ขนาด ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง เพื่อเปลี่ยนแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง แบบ I-Girder ขนาด ๒x๒๐.๐๐ เมตร ที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์เฉี่ยวชนที่ กม. ๑๐๖+๓๓๘ ในเส้นทางรถไฟสายสัตหีบ ระหว่างสถานีพานทอง-ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
22 ตุลาคม 2562
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ดร.1000/1081/2562
18 ตุลาคม 2562
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ดร.1000/1080/2562
18 ตุลาคม 2562
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ดร.1000/1086/2562
18 ตุลาคม 2562
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ดร.1000/1085/2562
18 ตุลาคม 2562
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.พซ./จด.2/004/63
18 ตุลาคม 2562
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ดร.1000/1082/2562
17 ตุลาคม 2562
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ดส.2510/368/2562
15 ตุลาคม 2562
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
สส./ผจจ./ป.92/2562
15 ตุลาคม 2562
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.บส.1000/1598/2562
15 ตุลาคม 2562
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.พซ./จด.1/040/62
15 ตุลาคม 2562
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ดร.1000/1027/2562
9 ตุลาคม 2562
850
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
พด./ปซ.๖๒๐๑๔๐.
8 ตุลาคม 2562
288
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ดร.1000/1028/2562
7 ตุลาคม 2562
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.บส.1000/1402/2562
7 ตุลาคม 2562
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
สส./ผจจ./ป.90/2562
7 ตุลาคม 2562
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.บส.1000/1196/2562
4 ตุลาคม 2562
157
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.บส.1000/1310/2562
3 ตุลาคม 2562
144
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.ยธ.1023/6/พ.1/2563
ประกวดราคาจ้างงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก, งานประกอบติดตั้งสะพานเหล็กและงานก่อสร้างทางรถไฟเพื่อรองรับสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๑๑๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๓+๔๔๖.๙๐ – ๙๒๓+๕๕๕.๘๐ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๔x๘.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๒/๑๔ – ๑๕ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๔/๓ – ๔ พร้อมงานรื้อย้ายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและ รื้อย้ายทางรถไฟและสะพานเหล็กของเดิม งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ระหว่างสถานีบ้านดินลาน กับ สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ตุลาคม 2562
198
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.ดร.1000/986/2562
2 ตุลาคม 2562
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.ดร.1000/987/2562
2 ตุลาคม 2562
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.ดร.1000/990/2562
2 ตุลาคม 2562
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.บส.1000/1377/2562
1 ตุลาคม 2562
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.บส.1000/1374/2562
1 ตุลาคม 2562
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.ยธ.1021/5/ท.02/2563
23 กันยายน 2562
224
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.ยธ.1021/5/ท.03/2563
23 กันยายน 2562
132
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.สค.3320/130/2562
18 กันยายน 2562
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.บส.1000/1187/2562
4 กันยายน 2562
219
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.บส.1000/1134/2562
23 สิงหาคม 2562
202
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.บส.1000/1011/2562
21 สิงหาคม 2562
281
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
รฟ.ชก.๐๑๐๑ /๑๘/ ๒๕๖๒
14 มิถุนายน 2562
449
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.ยธ.1734/7/1034/2562
9 เมษายน 2562
521
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 33 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 1 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ