ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ยกเลิก

ประกาศ  79  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
1 มิ.ย. 63
15,000,000.00    
6
ยกเลิก
2
18 มี.ค. 63
10,503,000.00    
6
ยกเลิก
3
17 มี.ค. 63
56,430,000.00    
5
ยกเลิก
4
17 มี.ค. 63
56,430,000.00    
13
ยกเลิก
5
24 ม.ค. 63
193,000,000.00    
234
ยกเลิก
6
25 ธ.ค. 62
5,819,000.00    
7
ยกเลิก
7
25 ธ.ค. 62
5,819,000.00    
11
ยกเลิก
8
12 พ.ย. 62
199,000,000.00    
3
ยกเลิก
9
7 พ.ย. 62
119,999,532.40    
40
ยกเลิก
10
16 ต.ค. 62
14,000,000.00    
10
ยกเลิก
11
30 ส.ค. 62
9,603,600.00    
5
ยกเลิก
12
27 ส.ค. 62
9,360,000.00    
4
ยกเลิก
13
16 ส.ค. 62
11,021,000.00    
18
ยกเลิก
14
2 ก.ค. 62
5,989,000.00    
1
ยกเลิก
15
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
152
ยกเลิก
16
28 พ.ค. 62
6,252,000.00    
56
ยกเลิก
17
22 พ.ค. 62
59,600,000.00    
5
ยกเลิก
18
13 พ.ค. 62
685,550,000.00    
85
ยกเลิก
19
23 เม.ย. 62
29,153,200.00    
11
ยกเลิก
20
23 เม.ย. 62
29,153,200.00    
53
ยกเลิก
21
21 มี.ค. 62
5,320,000.00    
22
ยกเลิก
22
11 มี.ค. 62
12,000,000.00    
115
ยกเลิก
23
5 มี.ค. 62
2,782,843,000.00    
277
ยกเลิก
24
1 มี.ค. 62
6,654,900.00    
6
ยกเลิก
25
1 มี.ค. 62
6,654,900.00    
36
ยกเลิก
26
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-6 งานโยธาสำหรับช่วง พระแก้ว - สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 62
11,170,855,000.00    
1387
ยกเลิก
27
28 ม.ค. 62
24,997,000.00    
38
ยกเลิก
28
26 ต.ค. 61
1,610,000.00    
114
ยกเลิก
29
12 ต.ค. 61
6,562,500,000.00    
53
ยกเลิก
30
24 ก.ย. 61
36,090,000.00    
129
ยกเลิก
31
12 มิ.ย. 61
54,257,000.00    
61
ยกเลิก
32
12 มิ.ย. 60
11,348,000.00    
18
ยกเลิก
33
11 เม.ย. 60
7,237,000.00    
46
ยกเลิก
34
11 เม.ย. 60
8,199,000.00    
25
ยกเลิก
35
11 เม.ย. 60
8,199,000.00    
25
ยกเลิก
36
11 เม.ย. 60
7,292,000.00    
19
ยกเลิก
37
11 เม.ย. 60
7,292,000.00    
23
ยกเลิก
38
10 เม.ย. 60
7,340,470,000.00    
3070
ยกเลิก
39
10 เม.ย. 60
7,340,470,000.00    
160
ยกเลิก
40
15 มี.ค. 60
17,612,200.00    
221
ยกเลิก
41
9 มี.ค. 60
98,429,300.00    
264
ยกเลิก
42
25 ม.ค. 60
15,906,192.00    
35
ยกเลิก
43
23 พ.ย. 59
79,046,250.00    
45
ยกเลิก
44
19 ส.ค. 59
35,845,000.00    
48
ยกเลิก
45
19 ส.ค. 59
35,845,000.00    
24
ยกเลิก
46
19 ส.ค. 59
35,845,000.00    
23
ยกเลิก
47
27 ก.ค. 59
30,833,268.00    
32
ยกเลิก
48
13 ก.ค. 59
10,801,000.00    
132
ยกเลิก
49
13 ก.ค. 59
3,387,100.00    
89
ยกเลิก
50
14 ก.ย. 58
38,965,000.00    
100
ยกเลิก
51
4 ส.ค. 57
46,056,700.00    
105
ยกเลิก
52
22 พ.ย. 56
621,063,070.00    
285
ยกเลิก
53
22 พ.ย. 56
10,183,702,194.00    
419
ยกเลิก
54
22 ส.ค. 56
13,585,000.00    
82
ยกเลิก
55
4 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
106
ยกเลิก
56
21 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
537
ยกเลิก
57
22 เม.ย. 56
1,890,000.00    
133
ยกเลิก
58
18 มี.ค. 56
75,946,000.00    
334
ยกเลิก
59
13 มี.ค. 56
6,037,500,000.00    
477
ยกเลิก
60
31 ม.ค. 56
2,286,700.00    
99
ยกเลิก
61
21 ม.ค. 56
4,719,000,000.00    
174
ยกเลิก
62
18 ก.ย. 55
38,000,000.00    
195
ยกเลิก
63
11 ก.ค. 55
2,869,000.00    
159
ยกเลิก
64
10 ก.ค. 55
684,000,000.00    
212
ยกเลิก
65
10 ก.ค. 55
227,500,000.00    
200
ยกเลิก
66
21 มิ.ย. 55
10,566,000.00    
118
ยกเลิก
67
8 มิ.ย. 55
4,592,900.00    
94
ยกเลิก
68
8 มิ.ย. 55
6,500,000.00    
81
ยกเลิก
69
8 มิ.ย. 55
9,500,000.00    
155
ยกเลิก
70
8 มิ.ย. 55
4,950,000.00    
123
ยกเลิก
71
8 มิ.ย. 55
3,250,000.00    
76
ยกเลิก
72
28 พ.ค. 55
2,555,040.00    
137
ยกเลิก
73
28 พ.ค. 55
9,978,700.00    
176
ยกเลิก
74
24 พ.ค. 55
2,555,040.00    
131
ยกเลิก
75
24 พ.ค. 55
9,978,700.00    
119
ยกเลิก
76
24 ก.พ. 55
5,580,000.00    
121
ยกเลิก
77
16 ม.ค. 55
12,946,662.00    
287
ยกเลิก
78
2 พ.ย. 54
109,592,971.66    
167
ยกเลิก
79
14 มิ.ย. 54
42,000,000.00    
117
ยกเลิก