ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ยกเลิก

ประกาศ  90  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
5 ต.ค. 63
5,081,044.80    
2
ยกเลิก
2
5 ต.ค. 63
5,081,044.80    
3
ยกเลิก
3
5 ต.ค. 63
5,081,044.80    
2
ยกเลิก
4
5 ต.ค. 63
5,081,044.80    
1
ยกเลิก
5
1 ต.ค. 63
21,302,000.00    
1
ยกเลิก
6
22 ก.ย. 63
27,022,400.00    
112
ยกเลิก
7
21 ก.ย. 63
18,000,000.00    
86
ยกเลิก
8
21 ก.ย. 63
15,000,000.00    
95
ยกเลิก
9
21 ก.ย. 63
15,000,000.00    
37
ยกเลิก
10
21 ก.ย. 63
17,775,800.00    
21
ยกเลิก
11
29 ก.ค. 63
56,430,000.00    
21
ยกเลิก
12
1 มิ.ย. 63
15,000,000.00    
28
ยกเลิก
13
18 มี.ค. 63
10,503,000.00    
7
ยกเลิก
14
17 มี.ค. 63
56,430,000.00    
8
ยกเลิก
15
17 มี.ค. 63
56,430,000.00    
15
ยกเลิก
16
24 ม.ค. 63
193,000,000.00    
241
ยกเลิก
17
25 ธ.ค. 62
5,819,000.00    
10
ยกเลิก
18
25 ธ.ค. 62
5,819,000.00    
19
ยกเลิก
19
12 พ.ย. 62
199,000,000.00    
6
ยกเลิก
20
7 พ.ย. 62
119,999,532.40    
43
ยกเลิก
21
16 ต.ค. 62
14,000,000.00    
16
ยกเลิก
22
30 ส.ค. 62
9,603,600.00    
6
ยกเลิก
23
27 ส.ค. 62
9,360,000.00    
9
ยกเลิก
24
16 ส.ค. 62
11,021,000.00    
21
ยกเลิก
25
2 ก.ค. 62
5,989,000.00    
3
ยกเลิก
26
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
172
ยกเลิก
27
28 พ.ค. 62
6,252,000.00    
60
ยกเลิก
28
22 พ.ค. 62
59,600,000.00    
8
ยกเลิก
29
13 พ.ค. 62
685,550,000.00    
101
ยกเลิก
30
23 เม.ย. 62
29,153,200.00    
14
ยกเลิก
31
23 เม.ย. 62
29,153,200.00    
55
ยกเลิก
32
21 มี.ค. 62
5,320,000.00    
23
ยกเลิก
33
11 มี.ค. 62
12,000,000.00    
117
ยกเลิก
34
5 มี.ค. 62
2,782,843,000.00    
323
ยกเลิก
35
1 มี.ค. 62
6,654,900.00    
7
ยกเลิก
36
1 มี.ค. 62
6,654,900.00    
37
ยกเลิก
37
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-6 งานโยธาสำหรับช่วง พระแก้ว - สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 62
11,170,855,000.00    
1537
ยกเลิก
38
28 ม.ค. 62
24,997,000.00    
39
ยกเลิก
39
26 ต.ค. 61
1,610,000.00    
115
ยกเลิก
40
12 ต.ค. 61
6,562,500,000.00    
55
ยกเลิก
41
24 ก.ย. 61
36,090,000.00    
131
ยกเลิก
42
12 มิ.ย. 61
54,257,000.00    
62
ยกเลิก
43
12 มิ.ย. 60
11,348,000.00    
19
ยกเลิก
44
11 เม.ย. 60
7,237,000.00    
48
ยกเลิก
45
11 เม.ย. 60
8,199,000.00    
26
ยกเลิก
46
11 เม.ย. 60
8,199,000.00    
26
ยกเลิก
47
11 เม.ย. 60
7,292,000.00    
25
ยกเลิก
48
11 เม.ย. 60
7,292,000.00    
29
ยกเลิก
49
10 เม.ย. 60
7,340,470,000.00    
3075
ยกเลิก
50
10 เม.ย. 60
7,340,470,000.00    
161
ยกเลิก
51
15 มี.ค. 60
17,612,200.00    
222
ยกเลิก
52
9 มี.ค. 60
98,429,300.00    
266
ยกเลิก
53
25 ม.ค. 60
15,906,192.00    
37
ยกเลิก
54
23 พ.ย. 59
79,046,250.00    
46
ยกเลิก
55
19 ส.ค. 59
35,845,000.00    
50
ยกเลิก
56
19 ส.ค. 59
35,845,000.00    
25
ยกเลิก
57
19 ส.ค. 59
35,845,000.00    
26
ยกเลิก
58
27 ก.ค. 59
30,833,268.00    
38
ยกเลิก
59
13 ก.ค. 59
10,801,000.00    
133
ยกเลิก
60
13 ก.ค. 59
3,387,100.00    
95
ยกเลิก
61
14 ก.ย. 58
38,965,000.00    
105
ยกเลิก
62
4 ส.ค. 57
46,056,700.00    
106
ยกเลิก
63
22 พ.ย. 56
621,063,070.00    
286
ยกเลิก
64
22 พ.ย. 56
10,183,702,194.00    
423
ยกเลิก
65
22 ส.ค. 56
13,585,000.00    
88
ยกเลิก
66
4 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
108
ยกเลิก
67
21 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
539
ยกเลิก
68
22 เม.ย. 56
1,890,000.00    
134
ยกเลิก
69
18 มี.ค. 56
75,946,000.00    
335
ยกเลิก
70
13 มี.ค. 56
6,037,500,000.00    
481
ยกเลิก
71
31 ม.ค. 56
2,286,700.00    
100
ยกเลิก
72
21 ม.ค. 56
4,719,000,000.00    
176
ยกเลิก
73
18 ก.ย. 55
38,000,000.00    
196
ยกเลิก
74
11 ก.ค. 55
2,869,000.00    
160
ยกเลิก
75
10 ก.ค. 55
684,000,000.00    
213
ยกเลิก
76
10 ก.ค. 55
227,500,000.00    
202
ยกเลิก
77
21 มิ.ย. 55
10,566,000.00    
119
ยกเลิก
78
8 มิ.ย. 55
4,592,900.00    
96
ยกเลิก
79
8 มิ.ย. 55
6,500,000.00    
84
ยกเลิก
80
8 มิ.ย. 55
9,500,000.00    
157
ยกเลิก
81
8 มิ.ย. 55
4,950,000.00    
125
ยกเลิก
82
8 มิ.ย. 55
3,250,000.00    
78
ยกเลิก
83
28 พ.ค. 55
2,555,040.00    
138
ยกเลิก
84
28 พ.ค. 55
9,978,700.00    
177
ยกเลิก
85
24 พ.ค. 55
2,555,040.00    
134
ยกเลิก
86
24 พ.ค. 55
9,978,700.00    
120
ยกเลิก
87
24 ก.พ. 55
5,580,000.00    
127
ยกเลิก
88
16 ม.ค. 55
12,946,662.00    
288
ยกเลิก
89
2 พ.ย. 54
109,592,971.66    
168
ยกเลิก
90
14 มิ.ย. 54
42,000,000.00    
118
ยกเลิก