ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับปรับปรุง มากกว่า 1 ครั้ง

ประกาศ  17  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
22/10/2563
777,000,000.00    
1287
ฉบับปรับปรุง
2
15/10/2563
18,100,000.00    
314
ฉบับปรับปรุง
3
20/07/2563
56,430,000.00    
304
ฉบับปรับปรุง
4
25/12/2562
303,895,000.00    
272
ฉบับปรับปรุง
5
28/10/2562
35,130,240.00    
203
ฉบับปรับปรุง
6
01/10/2562
35,130,240.00    
203
ฉบับปรับปรุง
7
23/08/2562
1,650,000.00    
140
ฉบับปรับปรุง
8
06/06/2562
39,418,562.57    
191
ฉบับปรับปรุง
9
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วง ลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/03/2562
11,659,163,000.00    
1536
ฉบับปรับปรุง
10
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วง แก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/03/2562
11,386,711,000.00    
1702
ฉบับปรับปรุง
11
01/03/2562
82,069,000.00    
697
ฉบับปรับปรุง
12
06/12/2561
22,427,275.20    
250
ฉบับปรับปรุง
13
05/07/2560
199,000,000.00    
295
ไม่มีผู้เสนอแนะ
14
03/07/2560
7,305,260,000.00    
1634
ฉบับปรับปรุง
15
11/05/2560
7,340,470,000.00    
3075
ฉบับปรับปรุง
16
28/08/2557
17,334,000.00    
493
ฉบับปรับปรุง
17
24/02/2557
10,183,702,194.00    
1620
ฉบับปรับปรุง