ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  888  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
17 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
7,100,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
14,000,000.00    
28
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
8,300,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
12,500,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
10 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62
34,567,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
9 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62
6,607,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
8 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62
303,895,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบ U-Girder ขนาด ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง เพื่อเปลี่ยนแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง แบบ I-Girder ขนาด ๒x๒๐.๐๐ เมตร ที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์เฉี่ยวชนที่ กม.๑๐๖+๓๓๘ ในเส้นทางรถไฟสายสัตหีบ ระหว่างสถานีพานทอง – ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62
25,122,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
2 ต.ค. 62
7 ต.ค. 62
23,824,600.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
30 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62
9,230,355.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
20 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62
10,000,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
16 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
5,200,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
12,000,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
41,413,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
50,780,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก, งานประกอบติดตั้งสะพานเหล็กและงานก่อสร้างทางรถไฟเพื่อรองรับสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๑๑๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๓+๔๔๖.๙๐ – ๙๒๓+๕๕๕.๘๐ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๔x๘.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๒/๑๔ – ๑๕ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๔/๓ – ๔ พร้อมงานรื้อย้ายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและรื้อย้ายทางรถไฟและสะพานเหล็กของเดิม งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ระหว่างสถานีบ้านดินลาน กับ สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62
204,197,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62
5,800,000.00    
25
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
9 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
11,979,996.06    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
6 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62
6,000,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
3 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62
12,596,800.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
30 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62
9,603,600.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,600,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,263,000.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
9,360,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
6,780,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
27 ส.ค. 62
02 ก.ย. 2562
9,896,900.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
16 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62
11,021,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
5 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62
151,680,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
31 ก.ค. 62
5 ส.ค. 62
5,990,395.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
30 ก.ค. 62
14 ส.ค. 62
5,152,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
25 ก.ค. 62
02 ส.ค. 62
2,021,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
6,252,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
14,219,000.00    
431
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
2 ก.ค. 62
08 ก.ค. 2562
5,989,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
1 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62
81,085,200.00    
571
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
28 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62
17,264,600.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
824
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
165,750,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
65,250,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
64,400,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
14 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
6,635,000.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
13 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
36,500,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
6,200,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
5,100,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
4 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62
151,680,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
29 พ.ค. 62
04 มิ.ย. 62
617,170,000.00    
580
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
28 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
31,700,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
27,880,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
35,420,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
23,989,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
34,000,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
59,600,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
46,046,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
685,550,000.00    
1009
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานทุ่งสง ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
83,305,800.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
76,742,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
12,000,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
798
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
860
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1397
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
524
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
535
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
514
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2607
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
457
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
466
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
570
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
455
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
374
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
496
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2555
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
427
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
557
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
654
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
778
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1448
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
713
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
427
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
441
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
659
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
606
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
435
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
561
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
536
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
468
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
482
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
410
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
540
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
523
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
442
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
604
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
481
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
737
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
790
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
748
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
646
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
450
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
473
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
646
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
458
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
716
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
393
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
443
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
538
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
425
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
504
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
403
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
457
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
702
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1094
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
549
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
410
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
415
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
473
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
681
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
806
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
516
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
497
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
399
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
977
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
463
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
432
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1293
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1081
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
692
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2129
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
416
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
397
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
677
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
686
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
469
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
718
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
580
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
609
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
934
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
667
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
453
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
531
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
639
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
512
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
448
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
544
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
648
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1952
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
720
ระหว่าง
ดำเนินการ
797
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
798
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
799
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
800
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
801
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
802
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
803
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
804
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
805
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
806
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
807
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
808
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
809
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
810
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
811
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
812
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
813
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
814
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
815
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
816
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
817
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
818
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
819
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
820
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
821
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
822
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
823
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
824
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
437
ระหว่าง
ดำเนินการ
825
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
826
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
827
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
828
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
829
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
830
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
831
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
832
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
833
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
834
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
835
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
836
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
427
ระหว่าง
ดำเนินการ
837
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
838
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
839
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
840
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
841
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
842
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
843
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
844
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
845
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
846
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
847
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
848
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
849
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
496
ระหว่าง
ดำเนินการ
850
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
508
ระหว่าง
ดำเนินการ
851
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
852
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
853
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
458
ระหว่าง
ดำเนินการ
854
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
855
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
856
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
857
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
858
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
859
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
860
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
861
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
862
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
863
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
864
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
865
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
866
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
867
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
868
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
869
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
869
ระหว่าง
ดำเนินการ
870
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
699
ระหว่าง
ดำเนินการ
871
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
872
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
873
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
874
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
875
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
876
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
877
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
878
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
879