ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

:: 17 ประกาศผล ::
| ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
วงเงิน
ที่จะซื้อจะจ้าง
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1
.00
159,500.45
2561-202
-
-

รวม .00 บาท
-
สัญญาเลขที่ :
2
490,060.00
490,060.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 490,060.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 490,060.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,060.00 บาท


รวม 490,060.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการจึงได้ทำการต่อรองราคา ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม ราคาชุดละ 24,503.00 บาท จำนวน 20 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 490,060.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
3
493,400.00
493,400.00
2561-202
รายการที่1.จ้างปรับปรุงห้องสุขาของหน่วยงานซ่อมอุปกรณ์ โรงซ่อมส่วนล่างรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสอนราคา บริษัท นับทอง จำกัด เสนอราคา 488,796.16 บาท
รายการที่1.จ้างปรับปรุงห้องสุขาของหน่วยงานซ่อมอุปกรณ์ โรงซ่อมส่วนล่างรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ
บริษัท นับทอง จำกัด จำนวนเงิน 488,796.16 บาท

รวม 488,796.16 บาท
บริษัท นับทอง จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการฯ และ ต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
4
499,000.00
499,000.00
2561-202
2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรณวิชญ์ การโยธา ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 499,000.00 บาท
2.2 นายวินัย ทองปัญจา ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 530,000.00 บาท
2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์ถาวร เมทัล แอนล์ คอนส์ ราคาที่เสนอ เป็นเงิน
550,000.00 บาท
ข้อเสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรณวิชญ์ การโยธา ได้เสนอราคาเป็นเงิน 499,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรณวิชญ์ การโยธา แล้ว ห้างฯ ลดราคาให้อีก 1,000 บาท คงเหลือค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 498,000.00 บาท

รวม 498,000.00 บาท
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการเห็นสมควรรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรณวิชญ์ การโยธา เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 498,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 (ใช้ราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรณวิชญ์ การโยธา เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
5
494,700.00
494,700.00
2561-202
รายการที่1.จ้างปรับปรุงห้องสุขาของหน่วยงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงซ่อมส่วนล่างรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดับบลิว.คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) เสนอราคา 491,195.39 บาท
รายการที่1.จ้างปรับปรุงห้องสุขาของหน่วยงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงซ่อมส่วนล่างรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดับบลิว.คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำนวนเงิน 491,195.39 บาท

รวม 491,195.39 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดับบลิว.คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) เสนอราคาต่ำหนึ่งข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทางการฯทุกประการ และ ต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
6
776,365.00
776,000.00
2561-002
1.หจก.นครวิศวกรรม ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 755,000.00 บาท
2.บริษัท นิวส์มหานคร2017 จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 745,888.00 บาท
3.บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 720,000.00 บาท
บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด เป็นเงิน 720,000.00 บาท

รวม 720,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
7
4,879,200.00
4,879,200.00
2561-104
ผู้เสนอราคา บริษัท พร้อมท์ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอเสนอ 4,879,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอเสนอ 5,136,000.00 บาท
บริษัท พร้อมท์ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน 4,879,200.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,879,200.00 บาท


รวม 4,879,200.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว บริษัท พร้อมท์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด และเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ ได้ขอต่อรองราคากับบริษัทฯ และทางบริษัทฯได้ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 4,879,200.00 บาท ซึ่งเท่ากับราคากลาง กำหนดเวลางานแล้วเสร็จโดยผู้ว่าจ้างจะส่งมอบโครงแคร่ให้ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จถูกต้องตามเงื่อนไข แล้วส่งมอบคืนให้ผู้ว่าจ้างภายใน 14 วันต่องวด งวดละไม่เกิน 6 แคร่ นับถัดจากวันที่ได้รับมอบโครงแคร่ จนครบจำนวนตามสัญญา 120 ชุด หรือเมื่อครบกำหนดเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน รับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
8
490,060.00
490,060.00
2561-202
1. บริษัท ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 494,000.00 บาท
2. บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เสนอราคา 497,250.00 บาท
3. บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 490,060.00 บาท
บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 490,060.00 บาท

รวม 490,060.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงความต้องการ
สัญญาเลขที่ :
9
412,600.00
412,000.00
2561-202
1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา เป็นเงิน 411,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา เป็นเงิน 411,000.00 บาท

รวม 411,000.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : -
10
412,000.00
412,000.00
2561-202
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค. อินเตอร์การ์ด จำกัด ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา เป็นเงิน 411,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค. อินเตอร์การ์ด จำกัด ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา เป็นเงิน 411,000.00 บาท

รวม 411,000.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสม กับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : -
11
427,600.00
426,900.00
2561-201
1.หจก. พี.จี.สุขสมบูรณ์ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเป็นเงิน 426,000.00 บาท
หจก. พี.จี.สุขสมบูรณ์ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเป็นเงิน 426,000.00 บาท

รวม 426,000.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : -
12
457,960.00
457,960.00
2561-202
1. บริษัท ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 480,000.00 บาท
2. บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา 488,000.00 บาท
3. บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 457,960.00 บาท
บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 457,960.00 บาท

รวม 457,960.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงความต้องการ
สัญญาเลขที่ :
13
195,000.00
194,660.00
2561-202
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา เป็นเงิน 194,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา เป็นเงิน 194,000.00 บาท

รวม 194,000.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : -
14
300,000.00
300,000.00
2561-104
(ชื่อสินค้าหรือบริการ) โคมพร้อม LED Ceiling (Roof) Light 24 V.DC. 20 W. (แสงสีขาว) จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 299,814.00 บาท

ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 802,500.00 บาท

บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 299,814.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 299,814.00 บาท


รวม 299,814.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา มีตัวอย่างตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯสามารถใช้การได้ ส่งมอบสิ่งของ 60 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม
สัญญาเลขที่ :
15
490,000.00
470,800.00
2561-005
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค ราคาที่เสนอต่อหน่วย 4,708.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค จำนวนเงิน 470,800.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.00 บาท


รวม 470,800.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค เป็นผู้เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จโดยแบ่งเป็น 2 งวด งวดที่ 1 จำนวน 50 เครื่อง ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสิ่งของ และงวดที่ 2 จำนวน 50 เครื่อง ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสิ่งของในงวดที่ 1 ซึ่งทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
16
900,000.00
834,600.00
2561-104
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่เปิดเสนอราคา
ไม่มีการพิจารณาผลการคัดเลือก จำนวนเงิน 0 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0 บาท


รวม .00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว พบว่า(TOR) ตามข้อ 3.5 ลงรายละเอียดการส่งตัวอย่างไม่ชัดเจน ไม่ได้ระบุวันส่งมอบตัวอย่าง คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรยกเลิกการซื้อโดยวิธีคัดเลือก ครั้งนี้ เพื่อนำไปแก้ไขข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ถูกต้องต่อไป
สัญญาเลขที่ :
17
475,080.00
475,080.00
2561-202
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 ลวดเชื่อมไฟฟ้าทานแรงดึงสูง ขนาด 4x 400 มม. จำนวน 7,000 กิโลกรัม
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยโตคูเด้น จำกัด ราคาที่เสนอ 419,440.00 บาท
รายการที่ 2 ลวดเชื่อมไฟฟ้าใช้งานทั่วไป ขนาด 2.6 x 350 มม. จำนวน 1,000 กิโลกรัม
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยโตคูเด้น จำกัด ราคาที่เสนอ 53,500.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 บริษัท ไทยโตคูเด้น จำกัด จำนวนเงิน 419,440.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ไทยโตคูเด้น จำกัด จำนวนเงิน 53,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472,940.00 บาท


รวม 472,940.00 บาท
บริษัท ไทยโตคูเด้น จำกัด เสนอเพียงรายเดียว เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา , จัดซื้อครั้งนี้มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 478,080.00 – 472,940.00 = 5,140.00 คิดเป็น 1.08%
สัญญาเลขที่ :
 
รวมทั้งหมด 11,200,825.55 บาท