ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

:: 223 ประกาศผล ::
| ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
วงเงิน
ที่จะซื้อจะจ้าง
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
1
2,225,557.20
2,225,557.20
2561-104
Spiral Bevel Gear Set Z = 13:41 สำหรับซ่อม Axle Drive Gear E13/18 รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 6 Sets. มีผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,225,557.20 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. บริษัท เวลเตอร์ เอสอีเอ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,157,120.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. บริษัท ไอเอสอีเอส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,568,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Spiral Bevel Gear Set Z = 13:41 สำหรับซ่อม Axle Drive Gear E13/18 รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 6 Sets. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เวลเตอร์ เอสอีเอ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,157,120.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 2,157,120.00 บาท
บริษัท เวลเตอร์ เอสอีเอ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
2
7,400,000.00
7,383,000.00
2561-104
รายการที่ 1. จ้างซ่อมรื้อเปลี่ยนสายไฟระบบ Power และระบบ Control ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคาที่ 1. ห้างหุ้นวส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคา 7,383,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาที่ 2. บริษัท กิจการร่วมค้าไซโนเจน-ปิ่นเพชร จำกัด เสนอราคา 7,244,000.00 บาท
รายการที่ 1. จ้างซ่อมรื้อเปลี่ยนสายไฟระบบ Power และระบบ Control ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 คัน
ห้างหุ้นวส่วนจำกัด ธงแก้ว จำนวนเงิน 7,350,000.00 บาท

รวม 7,350,000.00 บาท
ห้างหุ้นวส่วนจำกัด ธงแก้ว ผู้เสนอราคาต่ำสอง เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากได้มีการจัดทำเอกสารข้อมูลตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคได้ครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการฯ และ ต่ำกว่าราคากลาง และ บริษัท กิจการร่วมค้าไซโนเจน-ปิ่นเพชร จำกัด ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากระยะเวลาในแผนการดำเนินงานทั้งหมด 2 งวด รวมแล้วเสร็จเป็นเวลา 180 วัน (ไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคข้อ 2.7 ซึ่งกำหนดไว้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้ง 2 งวด เป็นระยะเวลา 150 วัน ) และปลั๊กสำหรับ TTR Panel Model B24F71VP ที่เสนอมาไม่ถูกต้อง เนื่องจาก Socket ของ Relay EP371 และ EP571 ไม่ตรงตามรายละเอียดเงื่อนไขด้านเทคนิคข้อ 3.4.2(7)
สัญญาเลขที่ :
3
421,847.50
421,847.50
2561-202
AC Induction Motor Totally on Closed Squirrel cage Motor 3 Phase 4 Poles Aluminum EFF2 ของรถดีเซลรางฯ Daewoo จำนวน 5 Sets. ผู้ขาย ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง (ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 421,847.50 บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
AC Induction Motor Totally on Closed Squirrel cage Motor 3 Phase 4 Poles Aluminum EFF2 ของรถดีเซลรางฯ Daewoo จำนวน 5 Sets. ผู้ขาย ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง (ขายส่ง,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 421,847.50 บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 421,847.50 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
4
2,251,280.00
2,251,280.00
2561-005
VM 14-4H Magnet Valve 24 V สำหรับซ่อม M Air Brake -Control System จำนวน 40 Pcs.
ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,251,280.00 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
VM 14-4H Magnet Valve 24 V สำหรับซ่อม M Air Brake -Control System จำนวน 40 Pcs.
ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก)
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,251,280.00 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 2,251,280.00 บาท
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย
สัญญาเลขที่ :
5
98,440.00
98,440.00
2561-202
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อมบำรุง Electric Hoist ขนาดรับน้ำหนัก 5 ตัน ที่โรงรถพ่วงชุมพร จำนวน 1 รายการ ที่แขวงรถพ่วงชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาได้แก่ บริษัท ซีเอ็มเอสอี จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิน 98,440 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้าน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อมบำรุง Electric Hoist ขนาดรับน้ำหนัก 5 ตัน ที่โรงรถพ่วงชุมพร จำนวน 1 รายการ ที่แขวงรถพ่วงชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาได้แก่ บริษัท ซีเอ็มเอสอี จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิน 98,440 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้าน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

รวม 98,440.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิตจำหน่ายหรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2)(ข)
สัญญาเลขที่ : .ชฟ.๐๓๘๐/พด.270/๒๕๖๓ 6 ตุลาคม ๒๕๖๓
6
1,200,000.00
1,113,720.00
2561-104
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อม Frame Re – Insulation Main Field Coil และ Commutating Field Coil และเปลี่ยน Connection Bar ของ Traction Motor Model TA671 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 1,137,303.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส. สแปร์พาร์ท เสนอราคา 1,113,720.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 1,135,994.40 บาท
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อม Frame Re – Insulation Main Field Coil และ Commutating Field Coil และเปลี่ยน Connection Bar ของ Traction Motor Model TA671 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 ลูก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส. สแปร์พาร์ท เป็นจำนวนเงิน 1,113,720.00 บาท


รวม 1,113,720.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส. สแปร์พาร์ท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ และเท่ากับราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
7
425,000,000.00
617,170,000.00
2561-301
1. กิจการร่วมค้า อีซีเอ็ม จีแอลไอ ราคาที่เสนอ 425,000,000.00 บาท
2. กิจการร่วมค้า ซีเมนส์ - เอ็นไอบี ราคาที่เสนอ 599,630,000.00 บาท
อนุมัติให้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า อีซีเอ็ม จีแอลไอ ดำเนินการจ้างก่อสร้างออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบห้ามล้ออัตโนมัติ Automatic Train Protection (ATP) ให้กับหัวรถจักร (Trainborne) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 70 คัน ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว เป็นเงิน 425,000,000.00 บาท (สี่ร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

รวม 425,000,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราตาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
8
497,550.00
497,550.00
2561-202
1.สแตนเลสฉากรับเบาะพิงหัว รถ บนท.ป. จำนวน จำนวน 3,000 ชิ้น บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 240,750.00 บาท
2.สแตนเลสฉากรับเตียงนอนล่าง รถ บนท.ป. จำนวน 1,500 ชิ้น บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 256,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,550.00 บาท
1.สแตนเลสฉากรับเบาะพิงหัว รถ บนท.ป. จำนวน จำนวน 3,000 ชิ้น บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 240,750.00 บาท
2.สแตนเลสฉากรับเตียงนอนล่าง รถ บนท.ป. จำนวน 1,500 ชิ้น บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 256,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,550.00 บาท

รวม 497,550.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
9
1,660,697.18
1,660,697.18
2561-002
รายการที่1. จ้างรื้อ ซ่อมและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนล่างรถดีเซลราง สำหรับรถดีเซลราง THN, NKF, ATR, ADR, ASR จำนวน 20 คัน เป็นระยะเวลาจำนวน 12 เดือน
ผู้เสนอราคาที่ 1. บริษัท สุนทรภักดี จำกัด เสนอราคา 1,899,999.00 บาท
ผู้เสนอราคาที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง ไม่ปรากฎราคาที่เสนอ เนื่องจากไม่แนบเอกสารรายชื่อผู้ปฏิบัติงานและวุฒิการศึกษา ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดทางด้านเทคนิคข้อ 2.1
รายการที่1. จ้างรื้อ ซ่อมและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนล่างรถดีเซลราง สำหรับรถดีเซลราง THN, NKF, ATR, ADR, ASR จำนวน 20 คัน เป็นระยะเวลาจำนวน 12 เดือน
บริษัท สุนทรภักดี จำกัด จำนวนเงิน 1,899,999.00 บาท

รวม 1,776,945.00 บาท
บริษัท สุนทรภักดี จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ สูงกว่าราคาประเมิน 7%
สัญญาเลขที่ :
10
496,480.00
496,480.00
2561-202
บริษัท สแตนดาร์ดพรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 496,480.00 บาท
บริษัท สแตนดาร์ดพรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 496,480.00 บาท

รวม 496,480.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
11
497,550.00
497,550.00
2561-202
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 497,550.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 497,550.00 บาท

รวม 497,550.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
12
295,142.38
295,142.38
2561-202
รายการที่1. ถังลม Control Reservoir ๕๐ ลิตร จำนวน 20 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๕,๑๔๒.๓๘ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. ถังลม Control Reservoir ๕๐ ลิตร จำนวน 20 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๕,๑๔๒.๓๘ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 295,142.38 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
13
1,500,000.00
952,300.00
2561-104
รายการที่ 1 จ้างซ่อมเดินสายไฟ (Wiring) แผงรีเลย์ RYP1 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 5 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 952,300.00 บาท
รายการที่ 1 จ้างซ่อมเดินสายไฟ (Wiring) แผงรีเลย์ RYP1 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 5 Sets.
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นจำนวนเงิน 952,300.00 บาท

รวม 952,300.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ และเท่ากับราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
14
รฟ.ยธ.1022/7/อ.09/2563 : ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักนายตรวจทางดอนเมือง พร้อมบ้านพักพนักงานบำรุงทางแบบ Row House ๖ ห้อง ที่ย่านสถานีคลองรังสิต แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10,490,000.00
10,486,000.00
2561-301
ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคา ดังนี้.-
1 บริษัท อ.อัครวิทย์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 8,785,000.00 บาท
2 บริษัท พรเสก จำกัด เสนอราคา 8,800,000.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส. บางกอก เสนอราคา 8,880,000.00 บาท
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพศิริ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 9,000,000.00 บาท
5 กิจการร่วมค้า เอ็มเคที เสนอราคา 9,400,000.00 บาท
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) เสนอราคา 9,788,000.00 บาท
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก เทคโนโลยี เสนอราคา 9,867,000.00 บาท
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยา พัชรการโยธา เสนอราคา 10,170,000.00 บาท
บริษัท อ.อัครวิทย์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 8,785,000.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : -
15
3,400,000.00
3,297,740.00
2561-104
รายการที่ 1 จ้างซ่อมปรับปรุงกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกหน้าต่างรถดีเซลราง Daewoo รุ่น 1 ชนิดมีห้องขับ จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 3,297,740.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา 3,568,664.00 บาท
รายการที่ 1 จ้างซ่อมปรับปรุงกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกหน้าต่างรถดีเซลราง Daewoo รุ่น 1 ชนิดมีห้องขับ จำนวน 4 คัน
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงิน 3,297,740.00 บาท


รวม 3,297,740.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ และเท่ากับราคากลาง และบริษัท ยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด ไม่จัดส่งตัวอย่างเพื่อประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดทางด้านเทคนิคในการว่าจ้างซ่อมปรับปรุงกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกหน้าต่างรถดีเซลราง Daewoo รุ่น 1 ชนิดมีห้องขับ จำนวน 4 คัน ข้อ 3.1
สัญญาเลขที่ :
16
1,100,000.00
1,099,960.00
2561-104
รายการที่ 1ว่าจ้างดูแลน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่นแบตเตอรี่และน้ำยาระบายความร้อนรถจักรดีเซลไฟฟ้า ณ โรงซ่อมรถดีเซลรางกรุงเทพ จำนวน 4,000 คัน ระยะเวลา 12 เดือน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด เสนอราคา 1,099,960.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคอาร์บี เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 1,208,000.00 บาท
รายการที่ 1ว่าจ้างดูแลน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่นแบตเตอรี่และน้ำยาระบายความร้อนรถจักรดีเซลไฟฟ้า ณ โรงซ่อมรถดีเซลรางกรุงเทพ จำนวน 4,000 คัน ระยะเวลา 12 เดือน
บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,099,960.00 บาท


รวม 1,099,960.00 บาท
บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ และเท่ากับราคากลาง และห้างหุ้นส่วนจำกัด เคอาร์บี เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องมือพื้นฐานทางช่าง ผิดเงื่อนไขด้านเทคนิคตามที่ระบุไว้ในข้อ 4
สัญญาเลขที่ :
17
74,044.00
74,044.00
2561-202
Screw (ชนิดพิเศษ) ขนาด ๕x๐.๙ มม. จำนวน ๒๐,๐๐๐ pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๗๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Screw (ชนิดพิเศษ) ขนาด ๕x๐.๙ มม. จำนวน ๒๐,๐๐๐ pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๗๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 72,760.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
18
216,675.00
216,675.00
2561-202
Guide ของ Cover (Brake Cylinder) วัสดุเหล็ก FCD 40-50 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๒๕๐ Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๖,๖๗๕.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Guide ของ Cover (Brake Cylinder) วัสดุเหล็ก FCD 40-50 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๒๕๐ Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๖,๖๗๕.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 216,675.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
19
469,323.40
469,323.40
2561-202
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) ปะเก็นแผ่น ขนาด 0.5 มม.x 1.5 ม.x 1.0 ม. ชนิด Klinger oilit จำนวน 50 แผ่น
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช ราคาที่เสนอ 65,591.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) ปะเก็นแผ่น ขนาด 1.0 มม.x 1.5 ม.x 1.0 ม. ชนิด Klinger oilit จำนวน 50 แผ่น
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช ราคาที่เสนอ 97,798.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) ปะเก็นแผ่น ขนาด 1.5 มม.x 1.5 ม.x 1.0 ม. ชนิด Klinger oilit จำนวน 160 แผ่น
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช ราคาที่เสนอ 305,934.40 บาท

รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช จำนวนเงิน 65,591.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช จำนวนเงิน 97,798.00 บาท
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช จำนวนเงิน 305,934.40 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 469,323.40 บาท


รวม 469,323.40 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯสามารถใช้การได้ ส่งมอบสิ่งของ 5 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม
สัญญาเลขที่ :
20
89,345.00
89,345.00
2561-202
รายการที่ 1. น้ำยาขจัดคราบน้ำมัน จาระบี LOTOXANE ขนาด 20 ลิตร จำนวน 5 ถัง ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 40,125.00 บาท (สี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่ 2 . น้ำยาเคลือบป้องกันสนิม SHIELD NF ขนาด 20 ลิตร จำนวน 5 ถัง ผู้เสนอราคา ได้แก่ 
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
 49,220.00 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. น้ำยาขจัดคราบน้ำมัน จาระบี LOTOXANE ขนาด 20 ลิตร จำนวน 5 ถัง ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) 
เป็นเงินทั้งสิ้น 40,125.00 บาท (สี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่ 2 . น้ำยาเคลือบป้องกันสนิม SHIELD NF ขนาด 20 ลิตร จำนวน 5 ถัง ผู้ขาย ได้แก่ 
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  เป็นเงินทั้งสิ้น
 49,220.00 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 89,345.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
21
134,820.00
134,820.00
2561-202
รายการ 1. ผ้าหนังเทียม จำนวน 3 รายการ
ผู้เสนอราคา ร้านเสมียนเบาะยนต์ ราคารวมเสนอ 134,820.00 บาท
ร้านเสมียนเบาะยนต์ จำนวนเงิน 134,820.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134,820.00 บาท


รวม 134,820.00 บาท
ร้านเสมียนเบาะยนต์ เสนอราคารายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคา ทางร้านฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ร้านฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
22
176,550.00
176,550.00
2561-202
รายการที่ 1 ไม้สักพุก ขนาด ๕๐ X ๘๕ X ๑๒๐ มม. จำนวน ๕๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด ราคาที่เสนอ 85,600.00 บาท
รายการที่ 2 ไม้สักพุก ขนาด ๕๐ X ๘๕ X ๑๘๐ มม. จำนวน ๕๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด ราคาที่เสนอ 90,950.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด จำนวนเงิน 85,600.00 บาท
รายการที่2 บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด จำนวนเงิน 90,950.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 176,550.00 บาท


รวม 176,550.00 บาท
บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
23
482,463.00
482,463.00
2561-202
รายการที่ 1 ถังน้ำใต้ท้องรถรูปไข่ ขนาด ๑,๑๕๐ ลิตร จำนวน ๖ ใบ
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ ราคาที่เสนอ 482,463.00 บาท
รายการที่1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 482,463.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 482,463.00 บาท


รวม 482,463.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
24
20,000.00
20,000.00
2561-202
รายการที่ 1 ซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบพิมพ์สองหน้า เชื่อมต่อแบบไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ อาร์ เอส เอ จำกัด ราคาที่เสนอ 20,000.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เอ อาร์ เอส เอ จำกัด จำนวนเงิน 20,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท


รวม 20,000.00 บาท
บริษัท เอ อาร์ เอส เอ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
25
493,163.00
493,163.00
2561-202
รายการที่ 1 ชุดแขนปรับระดับ Leveling Valve รถ บนท.ป.๑๐๐๑-๑๐๘๔ จำนวน ๑๐๐ ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 244,174.00 บาท
รายการที่ 2 ชุดแขนปรับระดับ Leveling Valve รถ JR-West จำนวน ๑๐๐ ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 248,989.00 บาท
รายการที่1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 244,174.00 บาท
รายการที่2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 248,989.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 493,163.00 บาท


รวม 493,163.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
26
449,400.00
449,400.00
2561-202
รายการที่ 1 Clutch Washer Lock จำนวน ๑,๐๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 449,400.00 บาท
รายการที่1 บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 449,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 449,400.00 บาท


รวม 449,400.00 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
27
2,400,000.00
2,274,285.00
2561-104
รายการที่ 1 จ้างตรวจซ่อมวาระหนัก เซาะ กลึงล้างหน้า Commutator อบวานิช วัดค่าทางไฟฟ้า Armature รถจักรดีเซลไฟฟ้าทุกชนิด จำนวน 650 ลูก
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง เสนอราคา 2,274,285.00 บาท
รายการที่ 1 จ้างตรวจซ่อมวาระหนัก เซาะ กลึงล้างหน้า Commutator อบวานิช วัดค่าทางไฟฟ้า Armature รถจักรดีเซลไฟฟ้าทุกชนิด จำนวน 650 ลูก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง เป็นจำนวนเงิน 2,274,285.00 บาท

รวม 2,274,285.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ และเท่ากับราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
28
469,700.00
469,700.00
2561-202
รายการที่1.จ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำโรงศูนย์ซ่อมรถจักรที่ 2 ด้านเหนือ โรงงานมักกะสัน จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ อาร์ เอส เอ จำกัด เสนอราคา 469,700.00 บาท
รายการที่1.จ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำโรงศูนย์ซ่อมรถจักรที่ 2 ด้านเหนือ โรงงานมักกะสัน จำนวน 1 งาน
บริษัท เอ อาร์ เอส เอ จำกัด จำนวนเงิน 469,700.00 บาท

รวม 469,700.00 บาท
บริษัท เอ อาร์ เอส เอ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ และ เท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
29
96,300.00
96,300.00
2561-202
Rear Guide Bush Ref.๕ P/N ๑๗๔๑๐๐๕๐๐๑ วัสดุเหล็ก SCM๔๔๐ สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน ๑๐๐ pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Rear Guide Bush Ref.๕ P/N ๑๗๔๑๐๐๕๐๐๑ วัสดุเหล็ก SCM๔๔๐ สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน ๑๐๐ pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 96,300.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
30
128,400.00
128,400.00
2561-202
๑. สลักเกลียวเหล็ก Mark ๑,๓ ตามแผนผังเลขที่ ๓๐๑T จำนวน ๘๐๐ Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มีทัล แฟบริเคเต็ด จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๔๘๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. สลักเกลียวเหล็ก Mark ๒,๓ ตามแผนผังเลขที่ ๓๐๑T จำนวน ๘๐๐ Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มีทัล แฟบริเคเต็ด จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๙๒๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑. สลักเกลียวเหล็ก Mark ๑,๓ ตามแผนผังเลขที่ ๓๐๑T จำนวน ๘๐๐ Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มีทัล แฟบริเคเต็ด จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๔๘๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. สลักเกลียวเหล็ก Mark ๒,๓ ตามแผนผังเลขที่ ๓๐๑T จำนวน ๘๐๐ Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มีทัล แฟบริเคเต็ด จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๙๒๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 128,400.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
31
307,988.80
307,988.80
2561-202
น้ำยากำจัดคราบเขม่า ชนิดสูตรน้ำมัน (Oil Based) ขนาดบรรจุ 200 ลิตร จำนวน 20 ถัง ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็มแอนด์ซี โกลบอล เซอร์วิส จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 307,988.80 บาท (สามแสนเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
น้ำยากำจัดคราบเขม่า ชนิดสูตรน้ำมัน (Oil Based) ขนาดบรรจุ 200 ลิตร จำนวน 20 ถัง ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เอ็มแอนด์ซี โกลบอล เซอร์วิส จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 307,988.80 บาท (สามแสนเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 307,988.80 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
32
187,464.00
187,464.00
2561-202
Sliding Sheet ของ Air Spring รถดีเซลราง จำนวน 100 pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 187,464.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ทั้งปวง
Sliding Sheet ของ Air Spring รถดีเซลราง จำนวน 100 pcs. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 187,464.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ทั้งปวง

รวม 187,464.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
33
485,352.00
485,352.00
2561-202
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด คันละ 17,334.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด คันละ 17,334.00 บาท จำนวน 28 คัน

รวม 485,352.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนด
ของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0356/226ญ./63 ลว.10 กันยายน 2563
34
469,800.00
.00
เชิญชวน
หจก.เพชรเอก คอนสตรัคชั่น 99 เสนอราคา 466,000.00 บาท
หจก.ส.รุ่งเจริญวัสดุ 2559 เสนอราคา 467,000.00 บาท
หจก.เพชรเอก คอนสตรัคชั่น 99 เสนอราคา 466,000.00 บาท

รวม 466,000.00 บาท
ได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.เพชรเอก คอนสตรัคชั่น 99 แล้วยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอ ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,100.00 บาท
คิดเป็น 0.24% เพื่อให้งานเป็นไปตามแผน เห็นสมควรจ้างแรงงานช่วยงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และอื่นๆ แขวงบำรุงทางพิษณุโลก ต่อไป
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1720/นว.04/2564 ลงวันที่ 01 ตุลาคม 2563
35
529,489.50
529,489.50
2561-005
Rotary Valve Seat Ass y 1323-4079872-01 (K3547) ของรถดีเซลราง THN และ NKF (1 Set ประกอบด้วย 3 รายการ) จำนวน 5 Sets. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 529,489.50 บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Rotary Valve Seat Ass y 1323-4079872-01 (K3547) ของรถดีเซลราง THN และ NKF (1 Set ประกอบด้วย 3 รายการ) จำนวน 5 Sets. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 529,489.50 บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 529,489.50 บาท
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย
สัญญาเลขที่ :
36
96,300.00
96,300.00
2561-202
Toggle Switch 6 Pole 30 A ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 30 Pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 96,300.00 บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Toggle Switch 6 Pole 30 A ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 30 Pcs. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)
เป็นเงินทั้งสิ้น 96,300.00 บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 96,300.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
37
1,239,800.00
1,237,900.00
2561-002
2.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟตี้ฟาสท์ จำกัด เสนอราคา 903,667.00 บาท
2.2 บริษัท รักษาความปลอดภัย ฮารีส การ์ด จำกัด เสนอราคา 910,000.00 บาท
2.3 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 986,112.00 บาท
2.4 บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป โพรเทค จำกัด เสนอราคา 1,200,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟตี้ฟาสท์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา เป็นเงิน 903,667.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 903,667.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟตี้ฟาสท์ จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 903,667.00 บาท (เก้าแสนสามพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 334,233.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 27 (ใช้ราคาที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟตี้ฟาสท์ จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
38
1,239,800.00
1,237,900.00
2561-001
2.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 966,112.00 บาท
2.2 บริษัท รักษาความปลอดภัย ฮารีส การ์ด จำกัด เสนอราคา 975,000.00 บาท
2.3 บริษัท รักษาความปลอดภัย โต๊ะแดง จำกัด เสนอราคา 999,999.00 บาท
2.4 บริษัท รักษาความปลอดภัย พัฒนอินเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,188,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา เป็นเงิน 966,112.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 966,112.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 966,112.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 271,788.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.955 (ใช้ราคาที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
39
750,000.00
745,500.00
2561-104
รายการที่ 1 จ้างซ่อม Upper Swing Bolster PC-25 จำนวน 13 ชุด ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอชุดละ 35,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอชุดละ 37,985.00 บาท
รายการที่ 2 จ้างซ่อม Upper Swing Bolster PC-25A จำนวน 8 ชุด ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอชุดละ 35,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอชุดละ 37,985.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 461,500.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด 284,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 745,500.00 บาท


รวม 745,500.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน บริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
40
856,000.00
856,000.00
2561-201
Support Adapter Set for ๓/๒ way Direct Solenoid จำนวน ๕๐ Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Support Adapter Set for ๓/๒ way Direct Solenoid จำนวน ๕๐ Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 856,000.00 บาท
บริษัทฯ เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ทางการฯกำหนด
สัญญาเลขที่ :
41
1,300,050.00
1,300,050.00
2561-104
Alignment Bearing Ref.4, P/N 1087-4124498-01 Material GCrl5 (Bearing Steel) สำหรับใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 150 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มีทัล แฟบริเคเต็ด จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Alignment Bearing Ref.4, P/N 1087-4124498-01 Material GCrl5 (Bearing Steel) สำหรับใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 150 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มีทัล แฟบริเคเต็ด จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 1,300,050.00 บาท
บริษัทฯ เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตามที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
42
499,904.00
499,904.00
2561-202
รายการที่ 1 จ้างซ่อมหุ้มเบาะ และฉีดโฟม เบาะนั่ง , พิงหลัง , พิงศีรษะ , ไม้เท้าแขน และเตียงนอน รถ บนท.ป. ขอนแก่น No.1218,1219 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนองานละ 499,904.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 499,904.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,904.00 บาท


รวม 499,904.00 บาท
บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
43
849,999.98
849,999.98
2561-104
CHANGE OVER SWITCH (Control Switch Q297A) ของรถดีเซลรางฯ THN., NKF. และ ATR. จำนวน 10 Sets. มีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. บริษัท พีเอ็มวาย เวลธ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 849,999.98 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 995,100.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
CHANGE OVER SWITCH (Control Switch Q297A) ของรถดีเซลรางฯ THN., NKF. และ ATR. จำนวน 10 Sets. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท พีเอ็มวาย เวลธ์ เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 849,999.98 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 849,999.98 บาท
บริษัท พีเอ็มวาย เวลธ์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
44
420,831.00
420,831.00
2561-202
รายการที่ 1 จ้างซ่อมหุ้มเบาะ และฉีดโฟม เบาะนั่ง , พิงหลัง , พิงศีรษะ และไม้เท้าแขน รถ บนท. No.1052,1069 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนองานละ 420,831.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 420,831.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,831.00 บาท


รวม 420,831.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
45
989,566.00
989,566.00
2561-002
Fan hub complete set ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Sets. ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 989,450.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Fan hub complete set ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Sets. ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ (ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 989,450.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 989,450.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
46
337,050.00
337,050.00
2561-202
สิ่งของ แท่งห้ามล้อรถจักร Davenport 500 แรงม้า จำนวน 100 แท่ง
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอขายในราคา 337,050.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ แท่งห้ามล้อรถจักร Davenport 500 แรงม้า จำนวน 100 แท่ง
ผู้ขาย 1. บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอขายในราคา 337,050.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 337,050.00 บาท
เนื่องจากในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท) ตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
47
120,900.00
120,900.00
2561-005
รายการที่ 1 ซองสีน้ำตาล 229 x 324 มม. จำนวน 50,000 ซอง
บริษัท วิทยไพบูลย์ พริ้นท์ติ้ง จำกัด เสนอราคาร้อยละ 115.00 บาท
รายการที่ 2 ซองสีขาว ขนาด 110 x 220 มม. จำนวน 150,000 ซอง
บริษัท วิทยไพบูลย์ พริ้นท์ติ้ง จำกัด เสนอราคาร้อยละ 38.00 บาท
บริษัท วิทยไพบูลย์ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

รวม 122,515.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ :
48
498,994.50
498,994.50
2561-202
รายการที่ 1 Brake Lever แคร่ KHM-L แบบ A จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 115,463.70 บาท
รายการที่ 2 Brake Lever แคร่ KHM-L แบบ B จำนวน 120 ชุด

ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 383,530.80 บาท
รายการที่1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 115,463.70 บาท
รายการที่2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 383,530.80 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,994.50 บาท


รวม 498,994.50 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์เสนอราคารายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคา ทางหจก.ฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน หจก.ฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
49
1,059,300.00
1,059,300.00
2561-104
จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1. Oil Temperature Switch Trip at 130 องศาเซลเซียส จำนวน 100 pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 315,650.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. Accessories and plug Varieties Code 0122-40702-3-026 จำนวน 120 pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 719,040.00 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 3. Rubber Protection caps Code 1-1-66-621-010 จำนวน 100 pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 24,610.00 บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Oil Temperature Switch Trip at 130 องศาเซลเซียส จำนวน 100 pcs. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 315,650.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. Accessories and plug Varieties Code 0122-40702-3-026 จำนวน 120 pcs. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 719,040.00 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 3. Rubber Protection caps Code 1-1-66-621-010 จำนวน 100 pcs. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 24,610.00 บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


รวม 1,059,300.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
50
491,130.00
491,130.00
2561-202
รายการที่ 1 RH. Head Stock รถ บชส. วัสดุ SS400 จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 491,130.00 บาท
รายการที่1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 491,130.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,130.00 บาท


รวม 491,130.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์เสนอราคารายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคา ทางหจก.ฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน หจก.ฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
51
297,500.00
297,500.00
2561-105
สิ่งของ Micro - Ohmmeter พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด ใช้งานที่ สจฟ. งทป.เลขที่ 40/2563 จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท เอ อาร์ เอส เอ จำกัด เสนอขายในราคา 297,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Micro - Ohmmeter พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด ใช้งานที่ สจฟ. งทป.เลขที่ 40/2563 จำนวน 1 ชุด
ผู้ขาย 1. บริษัท เอ อาร์ เอส เอ จำกัด เสนอขายในราคา 297,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 297,500.00 บาท
เนื่องจากในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท) ตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
52
1,377,090.00
1,977,090.00
2561-104
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 Striking Casting (Size 12 3/4 นิ้ว x 6 นิ้ว) จำนวน 300 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.พี.เอ. คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,929,210.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,377,090.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 1,377,090.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,377,090.00 บาท


รวม 1,377,090.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางการฯ ถูกต้อง จัดซื้อครั้งนี้มีราคาเท่ากับราคาประเมิน 1,377,090.00 บาท
สัญญาเลขที่ :
53
1,583,600.00
1,583,600.00
2561-002
สิ่งของOil pump (18 item/set) ใช้กับงาน Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM. จำนวน 20 Sets.
ผู้เสนอราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ เสนอขาย 1,583,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของOil pump (18 item/set) ใช้กับงาน Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM. จำนวน 20 Sets.
ผู้ขาย 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ เสนอขาย 1,583,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,583,600.00 บาท
เพราะห้างฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และผู้ใช้งาน (สอบ.) ยืนยันยังมีความจำเป็นต้องจัดหามาใช้งานและตรวจสอบตัวอย่างอะไหล่แล้ว ขนาดถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ
สัญญาเลขที่ :
54
920,200.00
920,200.00
2561-201
สิ่งของ Busbar ทองแดง Main Rectifier Box ใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 4 Sets.
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอขายในราคา 920,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Busbar ทองแดง Main Rectifier Box ใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 4 Sets.
ผู้ขาย 1. บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอขายในราคา 920,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 920,200.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ผู้ใช้งาน (สอค.) ยืนยันยังมีความจำเป็นต้องจัดหามาใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
55
.00
9,202,000.00
2561-002
๒.๑ บริษัท อี.เอ็น.ซ็อฟท จำกัด
๒.๒ บริษัท พีพีพี บิซ โซลูชั่น จำกัด
๒.๓ บริษัท เอ.ที. โซลูชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
ยกเลิก


รวม .00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ ของผู้ยื่นเสนอราคาทั้ง 3 รายแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แต่ยื่นเอกสารการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง จำนวน 1 ราย คือ บริษัท พีพีพี บิซ โซลูชั่น จำกัด และเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทั้ง 3 ราย
สัญญาเลขที่ :
56
468,018.00
468,018.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 468,018.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคา 468,018.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 468,018.00 บาท
พิจารณาตามเกณฑ์ราคา โดยในการนี้ได้ดำเนินการ สืบราคากับผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างสิ่งของ ซึ่งตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 ราย แล้วปรากฏว่า บริษัท บลู บิ้ลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำที่สุด
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งเลขที่ รฟ.ชก.0368/สซ.110/2563 ลว. 10 กันยายน 2563
57
99,938.00
99,938.00
2561-202
รายการที่1.จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟและอุปกรณ์ส่วนควบตู้ไฟฟ้า รจ.ALS. จำนวน 1 ตู้
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคา 99,938.00 บาท
รายการที่1.จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟและอุปกรณ์ส่วนควบตู้ไฟฟ้า รจ.ALS. จำนวน 1 ตู้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว จำนวนเงิน 99,938.00 บาท

รวม 99,938.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทางการฯทุกประการ และ เท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
58
258,143.42
258,143.42
2561-202
รายการที่1.จ้างทำสี ภายใน-ภายนอก ห้องสุขา และอุปกรณ์ต่างๆ รถดีเซลราง THN กซข.1115 และ NKF กซข.1258 จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา 258,143.42 บาท
รายการที่1.จ้างทำสี ภายใน-ภายนอก ห้องสุขา และอุปกรณ์ต่างๆ รถดีเซลราง THN กซข.1115 และ NKF กซข.1258 จำนวน 2 คัน
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 258,143.42 บาท

รวม 258,143.42 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทางการฯทุกประการ และ เท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
59
494,340.00
494,340.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท พรอซเพอร์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 494,340.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท พรอซเพอร์ เทค จำกัด ราคา 494,340.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 494,340.00 บาท
พิจารณาตามเกณฑ์ราคา โดยในการนี้ได้ดำเนินการ สืบราคากับผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างสิ่งของ ซึ่งตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 ราย แล้วปรากฏว่า บริษัท พรอซเพอร์ เทค จำกัด เสนอราคาต่ำที่สุด
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งเลขที่ รฟ.ชก.0368/สซ.050/2563 ลว. 28 กันยายน 2563
60
453,680.00
453,680.00
2561-202
Warning horn Big (low tone) แตรหรือหวูดเสียงต่ำ จำนวน 20 ตัว ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 453,680.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Warning horn Big (low tone) แตรหรือหวูดเสียงต่ำ จำนวน 20 ตัว ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ (ขายส่ง,ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 453,680.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 453,680.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
61
1,998,000.00
1,998,000.00
2561-001
1. บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด
2. บริษัท ทองกมล 999 จำกัด
3. ทริปเปิ้ล ครีเอทีฟ
4. โปรแอ็ด กรุ๊ป
บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,940,000.00 บาท

รวม 1,940,000.00 บาท
เนื่องจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ ที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว คณะกรรมการฯ พิจารณาอย่างเคร่งครัดแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรรับราคาจ้างจัดพิมพ์วารสารรถไฟสัมพันธ์ ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ จากบริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,940,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
สัญญาเลขที่ : พด.017/2563
62
1,298,637.60
1,298,637.60
2561-005
The start oil pump P/N 9Y-6016 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 2 Pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด (ส่งออก,ขายปลีก,ให้บริการ)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
1,298,637.60 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
The start oil pump P/N 9Y-6016 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 2 Pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด (ส่งออก,ขายปลีก,ให้บริการ)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
1,298,637.60 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 1,298,637.60 บาท
เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย
สัญญาเลขที่ :
63
182,800.00
182,800.00
2561-005
รายการที่ 1. แบบ ทสค.7 (หนังสือรับรองหนี้สิน) จำนวน 8,000 แผ่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยละ 23.00 บาท
รายการที่ 2 แบบ กรฟ.3 (ตั๋วทางสะดวก) จำนวน 5,000 เล่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 6.50 บาท
รายการที่ 3 แบบ กรฟ.8 (ใบกำกับบัตร) จำนวน 1,000 เล่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 6.50 บาท
รายการที่ 4 ใบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,300 เล่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 100 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์

รวม 182,798.80 บาท
สิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ :
64
113,000.00
113,000.00
2561-005
1. แบบที่ 29 สมุดส่งหนังสือสั้น จำนวน 6,000 เล่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด งานพิมพ์ เสนอราคา เล่มละ 18.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด งานพิมพ์

รวม 115,560.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ :
65
3,280,000.00
3,280,000.00
2561-104
รายการที่ 1. จ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่เครื่องปรับอากาศ Hitachi,Profile,Mitsubishi,Wonderal จำนวน 10 เครื่อง
ผู้เสนอราคาที่ 1. บริษัท ดีคุลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 3,570,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาที่ 2. บริษัท บลาสแอนด์โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคา 3,608,000.00 บาท
จ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่เครื่องปรับอากาศ Hitachi,Profile,Mitsubishi,Wonderal จำนวน 10 เครื่อง
บริษัท ดีคุลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 3,570,000.00 บาท

รวม 3,280,000.00 บาท
บริษัท ดีคุลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ เท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
66
470,800.00
470,800.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 470,800.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 470,800.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.00 บาท


รวม 470,800.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการจึงได้ทำการต่อรองราคา ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม เป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
67
1,180,800.00
1,180,800.00
2561-002
รายการที่ 1. ว่าจ้างทำความสะอาดโรงรถจักร และพื้นที่บริเวณใช้สอยที่ทำการ สรจ.ธบ. และ สรพ.ธบ. ระยะเวลา ๑๒ เดือน
ผู้เสนอราคาที่ 1. บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,239,840.00 บาท
ผู้เสนอราคาที่ 2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,094,400.00 บาท
ผู้เสนอราคาที่ 3. บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด ไม่ปรากฎราคาที่เสนอ เนื่องจากยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เอกสารประกอบ ข้อ 1.1 ข้อ3. เกี่ยวกับเครื่องฉีดน้ำร้อน-น้ำเย็น แรงดันไม่ต่ำกว่า 120 บาร์ ปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า 500 ลิตร/ชั่วโมง ซึ่งรุ่นที่ทางบริษัทฯ เสนอมาคือรุ่น HP131 ใช้เฉพาะฉีดน้ำเย็นเท่านั้นไม่สามารถใช้ฉีดน้ำร้อนได้
ว่าจ้างทำความสะอาดโรงรถจักร และพื้นที่บริเวณใช้สอยที่ทำการ สรจ.ธบ. และ สรพ.ธบ. ระยะเวลา ๑๒ เดือน
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,094,400.00 บาท

รวม 1,094,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฎิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ เสนอต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
68
209,000.00
209,000.00
2561-201
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 209,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ได้รับคัดเลือก

รวม 209,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ไม่เกินราคากลาง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0300/ส.126/2563
69
256,800.00
256,800.00
2561-202
1.บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด อันละ 1,027.20 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นามทอง เทรดดิ้ง อันละ 1,080.70 บาท
3.บริษัท เค.พี.เอ.คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อันละ 1,129.92 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด อันละ 1,027.20 บาท จำนวน 250 อัน

รวม 256,800.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนด
ของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/822ญ./63 ลว.06 ตุลาคม 2563
70
375,784.00
375,784.00
2561-202
1.บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ชุดละ 93,946.00 บาท
2.บริษัท เค.พี.เอ.คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ชุดละ 128,721.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นามทอง เทรดดิ้ง ชุดละ 133,750.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ชุดละ 93,946.00 บาท จำนวน 4 ชุด

รวม 375,784.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนด
ของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/711ญ./63 ลว.14 กันยายน 2563
71
883,820.00
883,820.00
2561-005
อะไหล่ชุดซ่อม Pressure Converter RLV 11D E/12 (1 Set ประกอบด้วย 8 ชิ้น 7 รายการ) จำนวน 40 Sets. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 883,820.00 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
อะไหล่ชุดซ่อม Pressure Converter RLV 11D E/12 (1 Set ประกอบด้วย 8 ชิ้น 7 รายการ) จำนวน 40 Sets. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 883,820.00 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 883,820.00 บาท
เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย
สัญญาเลขที่ :
72
484,710.00
484,710.00
2561-202
รายการที่ 1. Two-way exhaust check valve จำนวน 6 pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 141,240.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. Double electric control three-way reversing valve จำนวน 6 pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 192,600.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 3. Double air control three-way exhaust valve จำนวน 6 pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 150,870.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Two-way exhaust check valve จำนวน 6 pcs. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 141,240.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. Double electric control three-way reversing valve จำนวน 6 pcs. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 192,600.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 3. Double air control three-way exhaust valve จำนวน 6 pcs. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 150,870.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 484,710.00 บาท
บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
73
6,000,000.00
4,373,625.00
2561-104
สิ่งของTR. Motor Brush T900 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 7,500 Pcs.
ผู้เสนอราคา 1.บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด เสนอขายในราคา 4,373,625.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของTR. Motor Brush T900 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 7,500 Pcs.
ผู้ขาย 1.บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด เสนอขายในราคา 4,373,625.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 4,373,625.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ผู้ใช้งาน (สอก.) ยืนยันยังมีความจำเป็นต้องจัดหามาใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
74
1,065,720.00
1,065,720.00
2561-104
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 Voltage Regulator 70A. With Box ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ BOONYARITH สำหรับรถโดยสารธรรมดา
จำนวน 20 เครื่อง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 706,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 547,840.00 บาท
รายการที่ 2 Voltage Regulator 70A. With Box ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ BOONYARITH สำหรับรถโดยสารธรรมดา
จำนวน 20 เครื่องโดยสารธรรมดา
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 663,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 517,880.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 547,840.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 517,880.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,065,720.00 บาท


รวม 1,065,720.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางการฯ ถูกต้อง พิจารณาแล้วทั้ง 2 รายการมีราคาเท่ากับราคาประเมิน 1,065,720.00 บาท
สัญญาเลขที่ :
75
491,215.60
491,215.60
2561-202
สิ่งของ เครื่องอะไหล่ สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ
ผู้เสนอราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,215.60 บาท
สิ่งของ เครื่องอะไหล่ สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ
ผู้ขาย 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,215.60 บาท

รวม 491,215.60 บาท
เนื่องจากในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท) ตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
76
247,598.00
247,598.00
2561-105
สิ่งของ Torque Wrench ขนาด 20 - 120 Nm. ใช้งานที่ สอบ. , สยจ. งทป.เลขที่ 35/2563 จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท เอ อาร์ เอส เอ จำกัด เสนอขายในราคา 247,598.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Torque Wrench ขนาด 20 - 120 Nm. ใช้งานที่ สอบ. , สยจ. งทป.เลขที่ 35/2563 จำนวน 4 ชุด
ผู้ขาย 1. บริษัท เอ อาร์ เอส เอ จำกัด เสนอขายในราคา 247,598.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 247,598.00 บาท
เนื่องจากในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท) ตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
77
487,171.00
487,171.00
2561-202
บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด เสนอราคา 487,171.00 บาท
บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัดชนะการประมูล

รวม 487,171.00 บาท
บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัดให้ราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
78
446,190.00
446,190.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ 446,190.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ 446,190.00 บาท

รวม 446,190.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.611.ส./2563 ลว. 30 กรกฎาคม 2563
79
67,456,000.00
67,456,000.00
2561-107
-
-

รวม .00 บาท
-
สัญญาเลขที่ :
80
97,905.00
97,905.00
2561-202
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช
ราคาที่เสนอ 97,905.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช
ราคาที่เสนอ 97,905.00 บาท

รวม 97,905.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่วย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.808.ส./2563 ลว. 30 กันยายน 2563
81
99,552.80
99,552.80
2561-202
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริมามีพานิช
ราคาที่เสนอ 99,552.80 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริมามีพานิช
ราคาที่เสนอ 99,552.80 บาท

รวม 99,552.80 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่วย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.807.ส./2563 ลว. 30 กันยายน 2563
82
48,150.00
48,150.00
2561-202
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริมามีพานิช
ราคาที่เสนอ 48,150.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริมามีพานิช
ราคาที่เสนอ 48,150.00 บาท

รวม 48,150.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่วย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.806.ส./2563 ลว. 30 กันยายน 2563
83
445,896.00
445,896.00
2561-202
รายการที่1.จ้างทำงานและหัวหน้างาน ในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ารถจักร จำนวน 6 เดือน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคา 445,896.00 บาท
รายการที่1.จ้างทำงานและหัวหน้างาน ในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ารถจักร จำนวน 6 เดือน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว จำนวนเงิน 445,896.00 บาท

รวม 445,896.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทางการฯทุกประการ และ เท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
84
420,510.00
420,510.00
2561-202
รายการที่1.จ้างซ่อม Gear Cover รถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. ตามแผนผังเลขที่ QSJZ24-50-01-000 จำนวน 6 Sets. สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 1
ผู้เสนอราคา บริษัท มหาจักรวิศวกร จำกัด เสนอราคา 420,510.00 บาท
รายการที่1.จ้างซ่อม Gear Cover รถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. ตามแผนผังเลขที่ QSJZ24-50-01-000 จำนวน 6 Sets. สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 1
บริษัท มหาจักรวิศวกร จำกัด จำนวนเงิน 420,510.00 บาท

รวม 420,510.00 บาท
บริษัท มหาจักรวิศวกร จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการทุกประการฯ และ เท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
85
387,875.00
387,875.00
2561-202
รายการที่1.จ้างซ่อม Lever,valve rocker เครื่องยนต์ Cummins Model N855 ของรถดีเซลราง จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ เสนอราคา 387,875.00 บาท
รายการที่1.จ้างซ่อม Lever,valve rocker เครื่องยนต์ Cummins Model N855 ของรถดีเซลราง จำนวน 500 อัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 387,875.00 บาท

รวม 387,875.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทางการฯทุกประการ และ เท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
86
258,143.42
258,143.42
2561-202
รายการที่1.จ้างทำสี ภายใน-ภายนอก ห้องสุขา และอุปกรณ์ต่างๆ รถดีเซลราง THN กซข.1101 และ NKF กซข.1235 จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 258,143.42 บาท
รายการที่1.จ้างทำสี ภายใน-ภายนอก ห้องสุขา และอุปกรณ์ต่างๆ รถดีเซลราง THN กซข.1101 และ NKF กซข.1235 จำนวน 2 คัน
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 258,126.80 บาท

รวม 258,126.80 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ และ ต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
87
462,240.00
462,240.00
2561-202
S Type Automatic Slack Adjuster Complete จำนวน 8 ชุด ผู้เสนอราคาได้แก่
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 462,240.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
S Type Automatic Slack Adjuster Complete จำนวน 8 ชุด ผู้ขายได้แก่
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 462,240.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 462,240.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
88
171,200.00
171,200.00
2561-202
1.Brake Lever ของรถดีเซลราง THN,NKF และ ATR จำนวน 20 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี ไอ พี พาวเวอร์ เทรน เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 171,200.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1.Brake Lever ของรถดีเซลราง THN,NKF และ ATR จำนวน 20 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี ไอ พี พาวเวอร์ เทรน เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 171,200.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 171,200.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
89
2,743,908.00
2,743,908.00
2561-201
1. Process choke plug/motor suspending drive gear wheel Type CDJD114-120-002 และ Type QSJZ24-50-00-001 (P/N A807070201010/11) จำนวน 24 Sets. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๒๑,๑๖๘.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. Temperature sensor Type NCTR13F-P (P/N A807070201037) จำนวน 12 Sets. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๒,๗๔๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1. Process choke plug/motor suspending drive gear wheel Type CDJD114-120-002 และ Type QSJZ24-50-00-001 (P/N A807070201010/11) จำนวน 24 Sets. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๒๑,๑๖๘.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. Temperature sensor Type NCTR13F-P (P/N A807070201037) จำนวน 12 Sets. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๒,๗๔๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 2,743,908.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาถูกต้องตรงตามที่ทางการฯกำหนด
สัญญาเลขที่ :
90
1,600,000.00
1,600,000.00
2561-104
รายการที่ 1 จ้างเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง , พิงหลัง , พิงศีรษะ รถ บชส. ชนิด 96 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน
โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการ
ผู้เสนอราคา ร้านเสมียนเบาะยนต์ ราคาที่เสนอคันละ 1,600,000.00 บาท
รายการที่1 ร้านเสมียนเบาะยนต์ จำนวนเงิน 1,600,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000.00 บาท


รวม 1,600,000.00 บาท
ร้านเสมียนเบาะยนต์ เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
91
1,827,560.00
1,827,560.00
2561-104
รายการที่ 1 จ้างเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง , พิงหลัง , พิงศีรษะและท้าวแขน รถ บนท.ป. รุ่น 84 คัน
จำนวน 8 คัน โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอคันละ 228,445.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,827,560.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,827,560.00 บาท


รวม 1,827,560.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
92
2,100,000.00
1,539,088.00
2561-104
CABLE (TRACTION MOTOR) 120 Sq.mm. สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 1,600 เมตร มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จำนวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้
1. บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,343,920.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,768.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
CABLE (TRACTION MOTOR) 120 Sq.mm. สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 1,600 เมตร ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,343,920.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 1,343,920.00 บาท
บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
93
984,400.00
984,400.00
2561-002
ใบพัดลมระบายความร้อน สำหรับซ่อมรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 10 Sets. มีผู้เสนอราคา จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 963,000.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ใบพัดลมระบายความร้อน สำหรับซ่อมรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 10 Sets. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 963,000.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 963,000.00 บาท
บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
94
1,047,744.00
1,059,300.00
2561-002
Push Sleeve Item.1 สำหรับรถดีเซลราง ASR จำนวน 72 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,047,744.00 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Push Sleeve Item.1 สำหรับรถดีเซลราง ASR จำนวน 72 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,047,744.00 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 452,256.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30

รวม 1,047,744.00 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนผลิตภัณฑ์ตรงตามที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
95
4,333,500.00
4,333,500.00
2561-104
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) Swing Bolster Hanger (Modified) แคร่ PC-25 จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 2,204,200.00 บาท

ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,418,200.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) Swing Bolster Hanger แคร่ TKZ-3 จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 2,129,300.00 บาท

ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,247,000.00 บาท

รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 2,204,200.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 2,129,300.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 4,333,500.00 บาท


รวม 4,333,500.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา มีตัวอย่างตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯสามารถใช้การได้ ส่งมอบสิ่งของ 90 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม
สัญญาเลขที่ :
96
442,552.00
442,552.00
2561-202
สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมชนิดแรงดึงสูง 10.9 จำนวน 6 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคารวมเสนอ 441,910.00 บาท
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 441,910.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 441,910.00 บาท


รวม 441,910.00 บาท
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคารายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน(442,552.00 - 441,910.00 = 642.00) คิดเป็น 0.14% บริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
97
487,920.00
487,920.00
2561-202
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 Pin ตามแผนผังเลขที่ 1-2TP4-036 วัสดุ S45C จำนวน 400 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 248,240.00 บาท
รายการที่ 2 สลักเกลี้ยงแบบ บี ขนาด 50 x 33.5 x 310 x 10 x 12 x 21 x 8 มม. จำนวน 400 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 239,680.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 บริษัท ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 248,240.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 239,680.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,920.00 บาท


รวม 487,920.00 บาท
บริษัท ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอเพียงรายเดียว เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา , จัดซื้อครั้งนี้มีราคาเท่ากับราคาประเมิน 487,920.00 บาท
สัญญาเลขที่ :
98
4,998,500.72
4,998,500.72
2561-002
รายการที่ 1 Bolster Spring แคร่ PC-26, 26A จำนวน 400 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัดจำกัด ราคาที่เสนอ 3,697,492.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 4,990,000.00 บาท
รายการที่1เนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้พบว่า (TOR) นั้น มีรายละเอียด ไม่ชัดเจน ซึ่งอาจทำให้คณะกรรมการ พิจารณาผิดพลาดคลาดเคลื่อน จำนวนเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.00 บาท


รวม .00 บาท
เสนอยกเลิกตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรา 67 (3) “การทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบประโยชน์สาธารณะ” แล้ว ให้ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบร่างขอบเขตงาน ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสนอรายงานขอจัดซื้อใหม่ ตามระเบียบฯ ข้อ 22 ต่อไป
สัญญาเลขที่ :
99
347,482.50
347,482.50
2561-105
รายการที่1.Cover Cylinder Head เครื่องยนต์ Perkins YB จำนวน ๕๐ pcs     ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไพรม์ พาวเวอร์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๗,๔๘๒.๕๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1.Cover Cylinder Head เครื่องยนต์ Perkins YB จำนวน ๕๐ pcs     ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ไพรม์ พาวเวอร์ จำกัด (ขายปลีก)  เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๗,๔๘๒.๕๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 347,482.50 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
100
1,797,600.00
1,797,600.00
2561-104
รายการที่ 1 จ้างเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง,พิงหลัง,พิงศีรษะ และไม้ท้าวแขน รถ บชส. ชนิด 76 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอคันละ 149,800.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,797,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,797,600.00 บาท


รวม 1,797,600.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน บริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
101
1,444,500.00
1,444,500.00
2561-104
รายการที่ 1 จ้างเหมาซ่อมพัดลม 16 นิ้ว จำนวน 300 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค ราคาที่เสนอเครื่องละ 4,815.00 บาท
รายการที่1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค จำนวนเงิน 1,444,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,444,500.00 บาท


รวม 1,444,500.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
102
769,009.00
770,000.00
2561-002
บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 769,865.00 บาท
บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 769,009.00 บาท

รวม 769,009.00 บาท
เอกสารและตัวอย่างครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
103
1,249,064.50
1,249,064.50
2561-104
BRAKE SHOE ของรถจักร CSR จำนวน 185 แท่ง ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,249,064.50 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
BRAKE SHOE ของรถจักร CSR จำนวน 185 แท่ง ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,249,064.50 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 1,249,064.50 บาท
บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
104
17,869.00
17,869.00
2561-202
รายการที่๑. น้ำยาขจัดคราบน้ำมัน, จาระบี LOTOXANE ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๒๕.๐๐ บาท (แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒. น้ำยาเคลือบป้องกันสนิม Shield NF ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๔๔.๐๐ บาท (เก้าพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑. น้ำยาขจัดคราบน้ำมัน, จาระบี LOTOXANE ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๒๕.๐๐ บาท (แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒. น้ำยาเคลือบป้องกันสนิม Shield NF ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๔๔.๐๐ บาท (เก้าพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 17,869.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
105
297,721.08
297,721.08
2561-202
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เดือนละ 24,810.09 บาท จำนวน 12 เดือน

รวม 297,721.08 บาท
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 12 เดือน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงให้เป็นผู้ทำการช่วยงานด้านพัสดุ
และงานอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย จำนวน 12 เดือน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0356/172ญ./63 ลว.20 สิงหาคม 2563
106
145,306.00
145,306.00
2561-202
บริษัท ดาเวน จำกัด เครื่องละ 5,189.50 บาท
บริษัท ดาเวน จำกัด เครื่องละ 5,189.50 บาท จำนวน 28 เครื่อง

รวม 145,306.00 บาท
บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 60 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/781ญ./63 ลว.10 กันยายน 2563
107
215,070.00
215,070.00
2561-202
1.บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ขุดละ 35,845.00 บาท
2.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด ชุดละ 40,874.00 บาท
3.บริษัท อนันต์ธสุวรรณ จำกัด ชุดละ 42,800.00 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ขุดละ 35,845.00 บาท จำนวน 6 ชุด

รวม 215,070.00 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้อง
ตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/486ญ./63 ลว.17 สิงหาคม 2563
108
930,000.00
923,000.00
2561-104
จ้างซ่อม Upper Swing Bolster FUJICAR PC-26 จำนวน 26 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 923,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 923,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 923,000.00 บาท


รวม 923,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการได้สอบถามถึงเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการเนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว โดยทางหน่วยงานมีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางการฯ, คณะกรรมการได้ต่อรองราคา และ ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม , คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
109
3,180,900.00
2,837,780.00
2561-201
1. บริษัท วาย เอ ไอ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 2,837,000.00 บาท
2. บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 2,837,780.00 บาท
บริษัท วาย เอ ไอ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,837,000.00 บาท

รวม 2,837,000.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : -
110
1,100,000.00
1,030,089.00
2561-002
ผู้เสนอราคา บริษัท มัชเทอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา
ไม่มีการพิจารณาราคา จำนวนเงิน 0 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0 บาท


รวม .00 บาท
ไม่มีการพิจารณาราคา เนื่องจากบริษัท มัชเทอร์ จำกัด เสนอเอกสารไม่ครบถ้วน คณะกรรมการไม่เปิดราคาและเห็นควรยกเลิกการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้พร้อมดำเนินการจัดซื้อใหม่ในครั้งต่อไป
สัญญาเลขที่ :
111
479,360.00
479,360.00
2561-202
บริษัท คัมมิ่น ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 479,360.00 บาท
บริษัท คัมมิ่น ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ชนะการประมูล

รวม 479,360.00 บาท
บริษัท คัมมิ่น ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดให้ราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
112
21,212,987.50
28,787,012.50
2561-105
สิ่งของ ชุดอะไหล่สำหรับซ่อมหนักเครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM (ใน 1 เครื่อง ประกอบด้วย 266 รายการ) จำนวน 5 เครื่อง
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขายในราคา 28,787,012.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ ชุดอะไหล่สำหรับซ่อมหนักเครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM (ใน 1 เครื่อง ประกอบด้วย 266 รายการ) จำนวน 5 เครื่อง
ผู้ขาย 1. บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขายในราคา 28,787,012.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 28,787,012.50 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการฯ และบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ MTU ให้เป็นผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากประเทศผู้ผลิต ไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
สัญญาเลขที่ :
113
385,200.00
385,200.00
2561-105
เช่าตู้สำนักงานชั่วคราว ระยะเวลา 1 ปี (จำนวน 4 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 385,200.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 385,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 385,200.00 บาท


รวม 385,200.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการได้ต่อรองราคา และ บริษัท ยืนยันราคาเดิม เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
114
5,681,700.00
5,681,700.00
2561-105
สิ่งของ ชุด Kit สำหรับซ่อมลูกสูบและ ชุดแหวนลูกสูบเครื่องยนต์ Cummins KT-38L และ KTA-50L จำนวน 2 รายการ
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,681,700.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ ชุด Kit สำหรับซ่อมลูกสูบและ ชุดแหวนลูกสูบเครื่องยนต์ Cummins KT-38L และ KTA-50L จำนวน 2 รายการ
ผู้ขาย 1. บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,681,700.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 5,681,700.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการฯ และบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Cummins ให้เป็นผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากประเทศผู้ผลิต ไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
สัญญาเลขที่ :
115
342,667.50
342,667.50
2561-202
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) Clamping Plate แคร่ DTD-09 ตามแผนผังเลขที่ TR530035 จำนวน 500 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 192,867.50 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) Side Bearer Body แคร่ KH-56 ตามแผนผังเลขที่ 1-6PH2-037 จำนวน 40 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 149,800.00 บาท

รายการที่ 1 บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 192,867.50 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 149,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 342,667.50 บาท


รวม 342,667.50 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา มีตัวอย่างตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯสามารถใช้การได้ ส่งมอบสิ่งของ 30 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม
สัญญาเลขที่ :
116
419,440.00
419,440.00
2561-202
1. ลังใส่แบตเตอรี่รถจักร HITACHI จำนวน ๘ pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๙,๔๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1. ลังใส่แบตเตอรี่รถจักร HITACHI จำนวน ๘ pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๙,๔๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 419,440.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
117
353,100.00
353,100.00
2561-202
รายการที่ 1 ไม้แข็งพื้นหีบแบตเตอรี่ มีลิ้นข้างเดียว ขนาด ๑.๑/๔นิ้ว x ๕.๑/๒นิ้ว x ๑.๓๐ เมตร (ข.๒๒) จำนวน ๓๐๐ แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัดจำกัด ราคาที่เสนอ 218,280.00 บาท
รายการที่ 2 ไม้แข็งกันลื่น ขนาด ๓/๔นิ้ว x ๑.๓/๔นิ้ว x ๒ เมตร(ข.๓๒) จำนวน ๓๐๐ แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัดจำกัด ราคาที่เสนอ 134,820.00 บาท

รายการที่1 บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัดจำกัด จำนวนเงิน 218,280.00 บาท
รายการที่2 บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัดจำกัด จำนวนเงิน 134,820.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 353,100.00 บาท


รวม 353,100.00 บาท
บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัดจำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
118
91,998.60
91,998.60
2561-202
รายการที่ 1 CABLE TIES CAT. No.๔๑-๖๐๙ จำนวน ๒๔,๐๐๐ pcs
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 3,081.60 บาท
รายการที่ 2 CABLE TIES CAT. No.๔๑-๖๖๙ จำนวน ๓๐,๐๐๐ pcs
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 70,299.00 บาท
รายการที่ 3 CABLE TIES CAT. No.๔๑-๖๒๙ จำนวน ๑๕,๐๐๐ pcs
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 4,815.00 บาท
รายการที่ 4 CABLE TIES CAT. No.๔๑-๖๔๙ จำนวน ๓๐,๐๐๐ pcs
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 13,803.00 บาท
รายการที่1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 3,081.60 บาท
รายการที่2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 70,299.00 บาท
รายการที่3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 4,815.00 บาท
รายการที่4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 13,803.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,998.60 บาท


รวม 91,998.60 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
119
493,537.50
493,537.50
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท พร้อมท์ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 493,537.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท พร้อมท์ โซลูชั่น จำกัด ราคา 493,537.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 493,537.50 บาท
พิจารณาตามเกณฑ์ราคา โดยในการนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อตามราคาครั้งสุดท้ายที่ได้ทำการจัดซื้อ/ว่าจ้าง ปรากฏว่า บริษัท พร้อมท์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
สัญญาเลขที่ : สัญญาเลขที่ รฟ.ชก.0368/17/สญ.120/2562 ลว. 7 พฤษภาคม 2563
120
406,600.00
406,600.00
2561-202
1.บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ชุดละ 40,600.00 บาท
2.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชุดละ 42,800.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ชุดละ 44,940.00 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ชุดละ 40,600.00 บาท

รวม 406,600.00 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/430ญ./63 ลว.17 สิงหาคม 2563
121
.00
.00
เชิญชวน
1. บริษัท กอหญ้าแพรก จำกัด เสนอราคาค่าเช่าเดือนละ 12,500.00 บาท
2. นายมนตรี พงศภัคสกุล เสนอราคาค่าเช่าเดือนละ 10,000.00 บาท
3. นายไม้แดง แซ่ลิ้ม เสนอราคาค่าเช่าเดือนละ 12,900.00 บาท
นายไม้แดง แซ่ลิ้ม เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด เสนอราคาค่าเช่าเดือนละ 12,900.00 บาท

รวม .00 บาท
นายไม้แดง แซ่ลิ้ม เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาซองเสนอราคา คุณสมบัติ และหลักฐานต่าง ๆ ปรากฎว่าถูกต้องครบถ้วน จึงได้ต่อรองราคา โดยนายไม้แดง แซ่ลิ้ม ยินดีปรับเพิ่มค่าเช่า เป็นเงินเดือนละ 13,000.00 บาท
สัญญาเลขที่ :
122
406,600.00
406,600.00
2561-202
1.บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ชุดละ 40,660.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ชุดละ 42,800.00 บาท
3.หุ้งหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ชุดละ 44,940.00 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ชุดละ 40,660.00 บาท จำนวน 10 ชุด

รวม 406,600.00 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้อง
ตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/367ญ./63 ลว.17 สิงหาคม 2563
123
406,600.00
406,600.00
2561-202
1.บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ชุดละ 40,660.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ชุดละ 42,800.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ชุดละ 44,940.00 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ชุดละ 40,660.00 บาท จำนวน 10 ชุด

รวม 406,600.00 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/366ญ./63 ลว.17 สิงหาคม 2563
124
737,472.00
737,472.00
2561-104
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 748,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอก เรลเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 737,472.00 บาท
บริษัท บางกอก เรลเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 737,472.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 737,472.00 บาท


รวม 737,472.00 บาท
บริษัท บางกอก เรลเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ ซึ่งเสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน บริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
125
834,600.00
834,600.00
2561-002
รายการที่ 1 HANGING RING ใช้สำหรับซ่อมแคร่ รถสินค้า จำนวน 1,500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัดจำกัด ราคาที่เสนอ 832,995.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่ผ่าน บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่ผ่าน บาท

รายการที่1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัดจำกัด จำนวนเงิน 832,995.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 832,995.00 บาท


รวม 832,995.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัดจำกัด เสนอผ่านเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยินดีลดราคาเป็น 832,995.00 ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง 1,605 บาท (834,600.00-832,995.00) ต่ำกว่า 0.19%
สัญญาเลขที่ :
126
72,760.00
72,760.00
2561-202
ชุดยางสำหรับกดคอยส์ ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน ๒๐๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๗๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ชุดยางสำหรับกดคอยส์ ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน ๒๐๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๗๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 72,760.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
127
99,970.00
99,970.00
2561-202
รายการที่ 1 จ้างซ่อมปรับปรุงห้องกองโครงการและวางแผน ศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ งาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ อาร์ เอส เอ จำกัด ราคาที่เสนองานละ 99,970.00 บาท

รายการที่1 บริษัท เอ อาร์ เอส เอ จำกัด จำนวนเงิน 99,970.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,970.00 บาท


รวม 99,970.00 บาท
บริษัท เอ อาร์ เอส เอ จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
128
13,513,297.50
13,513,297.50
2561-301
จัดซื้อ แท่งห้ามล้อ (Non-Metallic) ตามแผนผังเลขที่ LV4-2058/1 จำนวน 27,000 แท่ง
ผู้เสนอราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส. สแปร์พาร์ท ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากตรวจสอบเอกสารหลักฐานยื่นประกอบการพิจารณาแล้ว ไม่ส่งตัวอย่างให้พิจารณาภายในกำหนด
2. บริษัท ดาต้า เกท จำกัด เสนอขายในราคา 13,350,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ผู้ยื่นข้อเสนอลำดับที่ 3.) ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากตรวจสอบ ตัวอย่างไม่ถูกต้องตามแผนผังเลขที่ LV4-2058/1
4. บริษัท 168 ลักกี้ เทรด จำกัด ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แท่งห้ามล้อ (Non-Metallic) ตามข้อ 3.1 และตัวอย่างไม่ถูกต้องตามแผนผังเลขที่ LV4-2058/1
จัดซื้อ แท่งห้ามล้อ (Non-Metallic) ตามแผนผังเลขที่ LV4-2058/1 จำนวน 27,000 แท่ง
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท ดาต้า เกท จำกัด เสนอขายในราคา 13,350,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 13,350,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แม้จะเป็นผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว แต่ทาง ผพด. ยืนยัน ยังจำเป็นต้องจัดหามาใช้งาน ต่ำกว่าราคาประเมินเท่ากับ 1.21%
สัญญาเลขที่ :
129
406,600.00
406,600.00
2561-202
รายการที่ 1. ท่อลมพร้อมยูเนี่ยน 2 ด้าน ขนาด 4 หุน มีลวดพันตลอดสาย จำนวน 40 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี ไอ พี พาวเวอร์ เทรน เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 42,800.00 บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. สามทางมียูเนี่ยน 1 ข้าง ขนาด 4 หุน พร้อมปะเก็น จำนวน 200 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี ไอ พี พาวเวอร์ เทรน เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 256,800.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 3. สำนักยึดแขนลิเวลลิ่งวาล์ว พร้อมบุชยาง จำนวน 100 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี ไอ พี พาวเวอร์ เทรน เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 107,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. ท่อลมพร้อมยูเนี่ยน 2 ด้าน ขนาด 4 หุน มีลวดพันตลอดสาย จำนวน 40 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท วี ไอ พี พาวเวอร์ เทรน เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 42,800.00 บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. สามทางมียูเนี่ยน 1 ข้าง ขนาด 4 หุน พร้อมปะเก็น จำนวน 200 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท วี ไอ พี พาวเวอร์ เทรน เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 256,800.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 3. สำนักยึดแขนลิเวลลิ่งวาล์ว พร้อมบุชยาง จำนวน 100 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท วี ไอ พี พาวเวอร์ เทรน เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 107,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 406,600.00 บาท
บริษัท วี ไอ พี พาวเวอร์ เทรน เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
130
150,870.00
150,870.00
2561-005
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 กระจกใส Tempered ขนาด 5 x 666 x 777 มม. ใช้กับรถ ควีนแลนด์ จำนวน 200 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 150,870.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 150,870.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,870.00 บาท


รวม 150,870.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอเพียงรายเดียว เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา , จัดซื้อครั้งนี้มีราคาเท่ากับราคาประเมิน 150,870.00 บาท
สัญญาเลขที่ :
131
1,199,994.30
1,199,994.30
2561-104
(ชื่อสินค้าหรือบริการ) Lower Swing Bolster แคร่ TS-209 ตามแผนผังเลขที่ 1-8TP2-034 จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (๑๙๙๒) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,251,900.00 บาท

ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 1,199,994.30 บาท

ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,284,000.00 บาท

( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,199,994.30 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,199,994.30 บาท


รวม 1,199,994.30 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯสามารถใช้การได้ ส่งมอบสิ่งของ 60 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม
สัญญาเลขที่ :
132
35,800.00
35,800.00
2561-104
รายการที่ 1 จำนวน 10,000 แผ่น แบบที่ 30 แบบขอใบเบิกทางเชิงบำเหน็จในกิจส่วนตัว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 27.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 29.00 บาท
รายการที่ 2 จำนวน 10,000 ชุด แบบ กท.2 หนังสือรับรองเขตที่ดิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยชุดละ 77.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยชุดละ 83.00 บาท
รายการที่ 3 จำนวน 15,000 แผ่น แบบรายงานขอกู้เงินกองเงินสะสม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 24.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 26.50 บาท
รายการที่ 4 จำนวน 15,000 แผ่น หนังสือสัญญากู้เงินสะสม กรณีขอรับเงินดดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 26.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 25.40 บาท
รายการที่ 5 จำนวน 7,000 แผ่น แบบ ทสค.6 หนังสือรับรองการเป็นทายาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 35.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 41.00 บาท
รายการที่ 6 จำนวน 5,000 แผ่น แบบ ทสค.8 เรื่องราวขอรับมรดก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 40.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 44.00 บาท
รายการที่ 7 จำนวน 5,000 แผ่น แบบรับรองการเป็นทายาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 40.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 44.00 บาท
รายการที่ 8 จำนวน 120 เล่ม แบบ ส.5 ใบสั่งซื้อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 00.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 00.00 บาท
รายการที่ 9 จำนวน 2,000 แผ่น บัญชีรายชื่อพนักงานที่ขอมีบัตรประจำตัว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 56.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 61.75 บาท


รายการที่ 1,2,3,5,6,7 และ 9 รับซื้อจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์
รายการที่ 4 รับซื้อจากห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์
ส่วนรายการที่ 8 ยกเลิกการจัดหาและคืนใบเบิก เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

รวม 27,156.60 บาท
สิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ :
133
.00
629,983.90
2561-002
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ โดยไม่ได้พิจารณาราคาของผู้เสนอ เนื่องจากคณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56
ยกเลิกการจัดซื้อ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56

รวม .00 บาท
ยกเลิกการจัดซื้อ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56
สัญญาเลขที่ :
134
2,874,000.00
2,874,000.00
2561-104
รายการที่ 1. จ้างซ่อม Stator Re - Coil ด้าน Main สำหรับ Traction Alternator Model 5GMG200 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA.จำนวน 6 ลูก
ผู้เสนอราคาที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคา 2,874,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาที่ 2. บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 2,960,220.00 บาท
ผู้เสนอราคาที่ 3. บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 2,931,481.14 บาท
รายการที่ 1. จ้างซ่อม Stator Re - Coil ด้าน Main สำหรับ Traction Alternator Model 5GMG200 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA.จำนวน 6 ลูก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท จำนวนเงิน 2,874,000.00 บาท

รวม 2,874,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เป็นผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ เท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
135
900,000.00
834,600.00
2561-104
รายการที่ 1 ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 269,640.00 บาท
รายการที่ 2 ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 446,190.00 บาท
รายการที่ 3 ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 160,500.00 บาท
รายการที่1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 269,640.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 446,190.00 บาท
รายการที่ 3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 160,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 876,330.00 บาท


รวม 876,330.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว ทั้ง 3 รายการ พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการจึงได้ทำการต่อรองราคา ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 876,330.00 บาท ซึ่งสูงกว่าราคากลางเป็นเงิน (879,330.00 – 834,600.00) = 41,730.00 บาท คิดเป็น 5% ของราคากลาง ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
136
3,370,500.00
3,370,500.00
2561-002
สิ่งของ Crankcase Part No. 8.273.0.111.701.7 สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Compressor Knorr VV450/150-3 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Pcs
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายในราคา 3,370,500.00.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขายในราคา 2,675,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Crankcase Part No. 8.273.0.111.701.7 สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Compressor Knorr VV450/150-3 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Pcs
ผู้ขาย 1. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขายในราคา 2,675,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 2,675,000.00 บาท
เพราะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เสนอขาย ผู้ใช้งานตรวจสอบแล้ว สามารถใช้งานได้
สัญญาเลขที่ :
137
6,368,640.00
6,368,640.00
2561-002
สิ่งของ Gear and Flinger Assembly Ref. No.16 Part No. 84A203132G1 สำหรับซ่อม Wheel & Axle รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 24 Pcs
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอขายในราคา 6,559,699.20.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขายในราคา 6,368,640.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Gear and Flinger Assembly Ref. No.16 Part No. 84A203132G1 สำหรับซ่อม Wheel & Axle รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 24 Pcs
ผู้ขาย 1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขายในราคา 6,368,640.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 6,368,640.00 บาท
เพราะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
138
9,737,000.00
9,737,000.00
2561-105
สิ่งของ ชุดซ่อม Block Brake Unit (ADR.) Type PEC7-DXSSX , P/N II30919/3BZ ( 1 Set Consisting of 5 Items) รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 200 Sets
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายในราคา 9,737,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ ชุดซ่อม Block Brake Unit (ADR.) Type PEC7-DXSSX , P/N II30919/3BZ ( 1 Set Consisting of 5 Items) รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 200 Sets
ผู้ขาย 1. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายในราคา 9,737,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 9,737,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงข้อกำหนดของทางการฯ และบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Knorr ให้เป็นผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากประเทศผู้ผลิต ไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
สัญญาเลขที่ :
139
489,632.00
489,632.00
2561-202
รายการที่ 1. L7-GEA-0202 ฝาปิด Axle Box ล้อ 2 ใช้วัสดุ FCD Nodula Cast Iron 45-50 รจ.GEA. จำนวน 10 Pcs. ผู้เสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศกุล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 64,200.00บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. L7-GEA-0203 ฝาปิด Axle Box ล้อ 5 ใช้วัสดุ FCD Nodula Cast Iron 45-50 รจ.GEA. จำนวน 10 Pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศกุล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 74,900.00 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 3. L7-ALS-0131 แหวนรองปรับระยะคอเพลาล้อด้าน CS รจ.ALS. จำนวน 180 Pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศกุล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 350,532.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. L7-GEA-0202 ฝาปิด Axle Box ล้อ 2 ใช้วัสดุ FCD Nodula Cast Iron 45-50 รจ.GEA. จำนวน 10 Pcs. ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศกุล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)
เป็นเงินทั้งสิ้น 64,200.00บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. L7-GEA-0203 ฝาปิด Axle Box ล้อ 5 ใช้วัสดุ FCD Nodula Cast Iron 45-50 รจ.GEA. จำนวน 10 Pcs. ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศกุล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)
เป็นเงินทั้งสิ้น 74,900.00 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 3. L7-ALS-0131 แหวนรองปรับระยะคอเพลาล้อด้าน CS รจ.ALS. จำนวน 180 Pcs. ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศกุล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)
เป็นเงินทั้งสิ้น 350,532.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 489,632.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
140
499,117.55
499,117.55
2561-202
รายการที่ 1 จ้างปรับปรุงห้องพัสดุโรงล้อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท รัชกฤช การเดินรถ จำกัด ราคาที่เสนองานละ 499,117.55 บาท
รายการที่1 บริษัท รัชกฤช การเดินรถ จำกัด จำนวนเงิน 499,117.55 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,117.55 บาท


รวม 499,117.55 บาท
บริษัท รัชกฤช การเดินรถ จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
141
481,500.00
481,500.00
2561-202
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 Auto Drain Valve (EW1) Complete จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 481,500.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 481,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.00 บาท


รวม 481,500.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอเพียงรายเดียว เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา , จัดซื้อครั้งนี้มีราคาเท่ากับราคาประเมิน 481,500.00 บาท
สัญญาเลขที่ :
142
3,440,000.00
3,439,998.64
2561-104
ถังเก็บสิ่งปฏิกูล รถรุ่น 115 คัน จำนวน 8 ถัง
1.) บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,108,800.00 บาท
2.) บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,415,440.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,415,440.00 บาท

รวม 3,415,440.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำ1 คุณสมบัติและเอกสารถูกต้องครบถ้วน สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
143
1,461,211.00
1,461,211.00
2561-002
ว่าจ้างซ่อมวาระรถจักรและงานอื่นๆ ที่ สรจ.ธบ. ระยะเวลา 12 เดือน
บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,380,000.00 บาท
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,495,468.86 บาท
ว่าจ้างซ่อมวาระรถจักรและงานอื่นๆ ที่ สรจ.ธบ. ระยะเวลา 12 เดือน
บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,380,000.00 บาท

รวม 1,380,000.00 บาท
บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำอันดับหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
144
696,666.62
696,666.62
2561-002
ว่าจ้างซ่อม Water Pump ของเครื่องยนต์ Cummins KT 38L รถจักร GEK จำนวน 30 Sets.
บริษัท รินโน อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 686,216.00 บาท
บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 690,300.23 บาท
บริษัท เอส เค เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ 2559 จำกัด ไม่ปรากฏราคา เนื่องจากเอกสารรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ตั้งแต่ข้อ 1-24 ไม่มีข้อแสดงถึงการมีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าวที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาข้อ 2.7
ว่าจ้างซ่อม Water Pump ของเครื่องยนต์ Cummins KT 38L รถจักร GEK จำนวน 30 Sets.
บริษัท รินโน อินเตอร์เทรด จำกัด จำนวนเงิน 686,216.00 บาท

รวม 686,216.00 บาท
บริษัท รินโน อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาต่ำอันดับหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
145
3,443,600.00
2,897,450.00
2561-201
1. บริษัท วายเอไอ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 2,897,000.00 บาท
2. บริษัท ศิริบูรพา ไอที คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 2,896,000.00 บาท
บริษัท ศิริบูรพา ไอที คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,896,000.00 บาท

รวม 2,896,000.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ :
146
1,491,580.00
1,491,580.00
2561-104
ว่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงแนวตั้ง You Ji (PM) จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท พี.ซี. เทค โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 1,491,580.00 บาท
บริษัท บี.เจ. เทคโนโลยี จำกัด ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากผิดเงื่อนไข ในข้อ 8
หจก. ซีเคเอส โชคมีชัย เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากผิดเงื่อนไข ในข้อ 8
ว่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงแนวตั้ง You Ji (PM) จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท พี.ซี. เทค โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน 1,491,580.00 บาท

รวม 1,491,580.00 บาท
บริษัท พี.ซี. เทค โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
147
1,500,000.00
1,498,000.00
2561-104
Gauge, Duplex, 0-14 kg/cm2 , 0-200 PSI อุปกรณ์สำหรับแสดงแรงดันลมในระบบ Air Brake รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 40 pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,498,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Gauge, Duplex, 0-14 kg/cm2 , 0-200 PSI อุปกรณ์สำหรับแสดงแรงดันลมในระบบ Air Brake รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 40 pcs. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,498,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 1,498,000.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
148
700,000.00
695,500.00
2561-104
รายการที่1.จ้างซ่อม Statodyne Battery Circuit (STC) ของ รจ.ALS. จำนวน 10 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคา 695,500.00 บาท
รายการที่1.จ้างซ่อม Statodyne Battery Circuit (STC) ของ รจ.ALS. จำนวน 10 Sets.
บริษัท ดาเวน จำกัด จำนวนเงิน 695,500.00 บาท

รวม 695,500.00 บาท
บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ และ ต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
149
6,500,000.00
6,120,400.00
2561-104
1. บริษัท โปรซีล จำกัด เสนอราคา 6,119,930.00 บาท
2. บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ไม่พิจารณาเปิดซองเสนอราคา
บริษัท โปรซีล จำกัด เป็นจำนวนเงิน 6,119,930.00 บาท

รวม 6,119,930.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/68จ./2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563
150
96,300.00
96,300.00
2561-202
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ชุดละ 1,926.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ชุดละ 1,926.00 บาท จำนวน 50 ชุด

รวม 96,300.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้อง
ตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/727ซ./2563 ลว.24 สิงหาคม 2563
151
2,300,000.00
2,300,000.00
2561-005
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอราคา 2,101,344 บาท
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอราคา 2,101,344 บาท

รวม 2,101,344.00 บาท
1.ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ มีทรัพย์สิน อาคารจำนวนมาก และสถานที่บริเวณกว้าง จะต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง
2.ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้ว่างจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และอาคารสถานที่บริเวณศูนย์ฝึกฯ มาโดยตลอด
3. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ เป็นหน่วยงานของรัฐมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการทั่วไป
สัญญาเลขที่ : อฟ.2/261/2563 ลง 21 กันยายน 2563
152
2,600,337.00
2,546,160.00
2561-201
1. บริษัท อยุธยา วิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 2,530,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยา พัชร การโยธา เสนอราคา 2,540,000.00 บาท
บริษัท อยุธยา วิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา เป็นเงิน 2,530,000.00 บาท

รวม 2,530,000.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ :
153
3,145,800.00
3,110,940.00
2561-201
1. บริษัท ซิมม์ 072 จำกัด เสนอราคา 3,105,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์โฟร์ เสนอราคา 3,100,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์โฟร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 3,100,000.00 บาท

รวม 3,100,000.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ :
154
499,917.91
499,917.91
2561-202
รายการ 1. หมวกนิรภัย, อุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 6 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคารวมเสนอ 499,917.91 บาท
บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 499,917.91 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,917.91 บาท

รวม 499,917.91 บาท
บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคารายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน บริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
155
4,000,000.00
3,919,889.36
2561-005
รายการที่ 1 จ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (MTU) วาระ 10,000 ชั่วโมง วาระ D จำนวน 8 ครั้ง (เครื่อง)
ผู้เสนอราคา บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด เสนอราคา 3,919,889.36 บาท
รายการที่ 1 จ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (MTU) วาระ 10,000 ชั่วโมง วาระ D จำนวน 8 ครั้ง (เครื่อง)
บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 3,919,889.36 บาท

รวม 3,919,889.36 บาท
บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ และเท่ากับราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
156
3,893,200.00
3,893,200.00
2561-104
จ้างทำวาระประจำเที่ยวระบบไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน 48,000 คัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้เสนอราคา บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 3,893,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซี.เอ็ม.โฮสดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 4,080,000.00 บาท
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 3,893,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,893,200.00 บาท


รวม 3,893,200.00 บาท
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการได้ต่อรองราคา และ ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม , คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
157
42,606,438.00
42,606,438.00
2561-002
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 42,102,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

รวม 42,102,000.00 บาท
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
สัญญาเลขที่ :
158
800,000.00
799,290.00
2561-104
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สายเมนภายในอาคารโรงเครื่องมือกลผลิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้เสนอราคา บริษัท พรอซเพอร์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 794,988.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โฟร์ที คอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่พิจารณา
บริษัท พรอซเพอร์ เทค จำกัด จำนวนเงิน 790,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 790,000.00 บาท


รวม 790,000.00 บาท
บริษัท พรอซเพอร์ เทค จำกัด เสนอราคาต่ำสุดรายเดียว คณะกรรมการได้สอบถามถึงเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการเนื่องจากมีผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว โดยทางหน่วยงานมีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางการฯ, คณะกรรมการได้ต่อรองราคา และ ทางบริษัทฯ ยินดีลดราคาลง , คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ เป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง (799,290.00 – 790,000.00) = 9,290.00 บาท คิดเป็นประมาณ 1.16 % ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
159
800,000.00
797,150.00
2561-002
๑.บริษัท แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
๒.บริษัท เวิร์ค แอคชวลลี่ จำกัด
๓.บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอราคาของ บริษัท แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับราคากลางและวงเงินงบประมาณที่จัดจ้างแล้วปรากฏว่าไม่สูงว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่จัดจ้างในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางการฯ คณะกรรมการฯ จึงดำเนินการต่อรองราคากับ บริษัท แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตามหนังสือเลขที่ ส.๑๑จ/๖๓๐๒๓๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และบริษัทฯ มีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แจ้งขอยืนยันราคาเดิม ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น เหมาะสมกับขอบเขตการทำงาน ปริมาณ และคุณภาพของสิ่งพิมพ์ และเป็นราคาที่บริษัทฯ สามารถผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพตามที่การรถไฟฯ กำหนด จึงเห็นว่าราคาที่บริษัทฯ เสนอมาเป็นราคาที่ต่ำว่าราคาประเมิน ที่จะจัดจ้างในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๓ เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงรับไว้พิจารณา

รวม 688,545.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาอย่างเคร่งครัดแล้ว เห็นสมควรจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ จาก บริษัท แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๘,๕๔๕.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว กำหนดระยเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างการจัดจ้างในครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมินเป็นเงิน ๑๑๑,๔๕๕.๐๐ บาท (๖๘๘,๕๔๕.๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐.๐๐) คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๓
สัญญาเลขที่ : -
160
4,585,350.00
4,704,000.00
2561-201
1. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,701,600.00 บาท
2.บริษัท คิง เทคโลโนลี่ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,703,720.00 บาท
3.บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,935,500.00 บาท
อนุมัติจ้างบริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด รายการที่ 1-6 ในวงเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,027,600.00 บาท
อนุมัติจ้างบริษัท บริษัท คิง เทคโนโลยี จำกัด รายการที่ 7-10 ในวงเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 3,557,750.00 บาท


รวม 4,585,350.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
161
48,150.00
48,150.00
2561-202
1) บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด จำนวน 60 ตัว ราคา 48,150.00 บาท
2) บริษัท จีเอ็มเอ็ก จำกัด จำนวน 60 ตัว ราคา 55,854.00 บาท
3) บริษัทโบกี้ เอ็นจีเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 60 ตัว ราคา 57,138.00 บาท
บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด จำนวน 60 ตัว ราคา 48,150.00 บาท

รวม 48,150.00 บาท
บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 5 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0356/269ซ./2563 ลว.28 ก.ย.2563
162
484,496.00
484,496.00
2561-202
1. Bush 31.5 x 24.5 x 22 mm. ปีกโต 41.5 x 5.5 mm. วัสดุเหล็ก SCM440 จำนวน 450 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๒๒๓.๐๐ บาท 
(สองหมื่นสองร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง
               2. สลักเกลียวเร่งบังคับแท่งห้ามล้อของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 200 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               3. RAIL GUARD ด้านขวา ของแคร่วัสดุเหล็กเหนียวฉาก จำนวน 35 Sets. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๐๕๑.๕๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               4. RAIL GUARD ด้านซ้าย ของแคร่วัสดุเหล็กเหนียวฉาก จำนวน 35 Sets. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๐๕๑.๕๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               5. SPECIAL BOLT 24 x 90 mm. WITH NUT เกรดความแข็ง 8.8 จำนวน 500 Sets. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๙๔๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               6. สปริงดันขาเบาะน้ำมัน (ชนิดสั้น) ขนาด  2.1 x 20.8 x 11 mm. จำนวน 1,000 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๖๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               7. สปริงดันขาเบาะน้ำมัน (ชนิดยาว) ขนาด  2.1 x 20.8 x 20 mm. จำนวน 1,000 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๗๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               8. Hex Bolt 20 x 80 mm. เกรดความแข็ง 8.8 ตามมาตรฐาน DIN931 Mechanical Property
จำนวน 3,000 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๑๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               9. แหวนปะกับ ROD OF FITTED ROD วัสดุเหล็กชุบสังกะสี จำนวน 3,000 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๒,๗๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               10. แหวนพับล็อคหัวสลักเกลียวยึด Fitted Rod จำนวน 5,000 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1. Bush 31.5 x 24.5 x 22 mm. ปีกโต 41.5 x 5.5 mm. วัสดุเหล็ก SCM440 จำนวน 450 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๒๒๓.๐๐ บาท 
(สองหมื่นสองร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง
               2. สลักเกลียวเร่งบังคับแท่งห้ามล้อของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 200 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               3. RAIL GUARD ด้านขวา ของแคร่วัสดุเหล็กเหนียวฉาก จำนวน 35 Sets. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๐๕๑.๕๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               4. RAIL GUARD ด้านซ้าย ของแคร่วัสดุเหล็กเหนียวฉาก จำนวน 35 Sets. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๐๕๑.๕๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               5. SPECIAL BOLT 24 x 90 mm. WITH NUT เกรดความแข็ง 8.8 จำนวน 500 Sets. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๙๔๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               6. สปริงดันขาเบาะน้ำมัน (ชนิดสั้น) ขนาด  2.1 x 20.8 x 11 mm. จำนวน 1,000 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๖๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               7. สปริงดันขาเบาะน้ำมัน (ชนิดยาว) ขนาด  2.1 x 20.8 x 20 mm. จำนวน 1,000 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๗๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               8. Hex Bolt 20 x 80 mm. เกรดความแข็ง 8.8 ตามมาตรฐาน DIN931 Mechanical Property
จำนวน 3,000 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๑๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               9. แหวนปะกับ ROD OF FITTED ROD วัสดุเหล็กชุบสังกะสี จำนวน 3,000 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๒,๗๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               10. แหวนพับล็อคหัวสลักเกลียวยึด Fitted Rod จำนวน 5,000 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 484,496.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
163
2,145,000.00
2,145,000.00
2561-002
บริษัท จ.เจริญออโต้เซลส์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง จำนวน 3 คัน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,048,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยร้อยละ 7)
บริษัท ชุนหลี ปราจีนบุรี จำกัด เสนอราคาต่ำสอง จำนวน 3 คัน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,052,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยร้อยละ 7)
บริษัท กวงไถ่ออโตโมบิล จำกัด เสนอราคาต่ำสาม จำนวน 3 คัน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,140,380.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยร้อยละ 7)
บริษัท พระนคร มอเตอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสี่ จำนวน 3 คัน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,141,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยร้อยละ 7)
บริษัท มิตซู อิมเพรสชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำห้า จำนวน 3 คัน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,142,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยร้อยละ 7)
บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด จำกัด เสนอราคาต่ำหก จำนวน 3 คัน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,142,675.00 บาท
บริษัท โตโยต้า เบสท์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ไม่ผ่านการพิจารณา
บริษัท จ.เจริญออโต้เซลส์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง จำนวน 3 คัน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,048,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยร้อยละ 7)


รวม 2,048,400.00 บาท
บริษัท จ.เจริญออโต้เซลส์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเสนอสิ่งของตรงตามเงื่อนไขที่ทางการฯ กำหนด และเสนอราคาต่ำหนึ่ง
สัญญาเลขที่ :
164
170,100.00
170,100.00
2561-202
รายการที่ 1 High Speed Hacksaw Blade 18 T (1/2 in x 300 mm.) TIS.290-2521 จำนวน 6,000 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทพิริยะภัณฑ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 170,100.00 บาท

รายการที่1 บริษัทพิริยะภัณฑ์ จำกัด จำนวนเงิน 170,100.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,100.00 บาท


รวม 170,100.00 บาท
บริษัทพิริยะภัณฑ์ จำกัดเสนอราคารายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคา ทางบริษัท.ฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ต่ำกว่าราคาประเมิน (170,130.00 – 170,100.00 = 30.0) บริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
165
432,280.00
432,280.00
2561-202
Resistance Set for Exciter Field Resistor (EFR.) ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 20 Sets. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 432,280.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Resistance Set for Exciter Field Resistor (EFR.) ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 20 Sets. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 432,280.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 432,280.00 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
166
491,980.65
491,980.65
2561-202
จ้างซ่อมหนักเครื่องทำลมอัด GARDNER DENVER Model ES75 kw จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ่นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์
ราคาที่เสนอ 491,980.65 บาท

ห้างหุ่นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์
จำนวนเงิน 491,980.65 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,980.65 บาท

รวม 491,980.65 บาท
ห้างหุ่นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์เสนอราคารายเดียวซึ่งได้ทำการต่อรองราคา และ ยืนยันราคาเดิมเป็นราคาเท่ากับราคากลางที่เสนอเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ และรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
167
77,040.00
77,040.00
2561-202
รายการที่1.จ้าง รื้อ-ล้าง ประกอบ Line Contact P จำนวน 36 Sets. ของ รจ.HID
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคา 77,040.00 บาท
รายการที่1.จ้าง รื้อ-ล้าง ประกอบ Line Contact P จำนวน 36 Sets. ของ รจ.HID
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว จำนวนเงิน 77,040.00 บาท

รวม 77,040.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ และ เท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
168
367,224.00
367,224.00
2561-202
รายการที่1.จ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าชุด Power รถจักร ALS. จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคา 367,224.00 บาท
รายการที่1.จ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าชุด Power รถจักร ALS. จำนวน 3 คัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว จำนวนเงิน 367,224.00 บาท

รวม 367,224.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ และ เท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
169
492,200.00
492,200.00
2561-202
รายการที่๑. Valve of WSS. สำหรับรถจักร GE. จำนวน 100 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒. ข้อต่อตรงเกลียวนอกขนาด 16 mm. เกลียวนอกขนาด 13 mm. จำนวน 400 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๐๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๓. Wiper Valve ที่ปัดน้ำฝนรถจักร Alsthom จำนวน 100 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๓,๗๖๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑. Valve of WSS. สำหรับรถจักร GE. จำนวน 100 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒. ข้อต่อตรงเกลียวนอกขนาด 16 mm. เกลียวนอกขนาด 13 mm. จำนวน 400 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๐๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๓. Wiper Valve ที่ปัดน้ำฝนรถจักร Alsthom จำนวน 100 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๓,๗๖๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 492,200.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
170
137,495.00
137,495.00
2561-202
รายการที่1.จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. เลขที่4533 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคา 137,495.00 บาท
รายการที่1.จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. เลขที่4533 จำนวน 1 คัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว จำนวนเงิน 137,495.00 บาท

รวม 137,495.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ และ
สัญญาเลขที่ :
171
422,757.00
422,757.00
2561-202
รายการที่1.จ้างซ่อมพัดลมเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 24V.DC. จำนวน 90 เครื่อง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค เสนอราคา 422,757.00 บาท
รายการที่1.จ้างซ่อมพัดลมเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 24V.DC. จำนวน 90 เครื่อง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค จำนวนเงิน 422,757.00 บาท

รวม 422,757.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทางการฯทุกประการ และ เท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
172
101,115.00
101,115.00
2561-202
รายการที่ 1 เสื้อช็อปช่าง จำนวน 63 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ 101,115.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 101,115.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,115.00 บาท


รวม 101,115.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอราคารายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคา ทาง บริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน บริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
173
29,960.00
29,960.00
2561-202
รายการที่ 1. ชุดต๊าปเกลียว ขนาด 3-12 มม.ยี่ห้อ WARRIOR (1 Set ประกอบด้วย 19 รายการ) จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 13,375.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. ชุดต๊าปเกลียว ขนาด 1/8-1/2 นิ้ว.ยี่ห้อ WARRIOR (1 Set ประกอบด้วย 17 รายการ) จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,585.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. ชุดต๊าปเกลียว ขนาด 3-12 มม.ยี่ห้อ WARRIOR (1 Set ประกอบด้วย 19 รายการ) จำนวน 1 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 13,375.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. ชุดต๊าปเกลียว ขนาด 1/8-1/2 นิ้ว.ยี่ห้อ WARRIOR (1 Set ประกอบด้วย 17 รายการ) จำนวน 1 ชุด ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 16,585.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 29,960.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
174
295,833.60
295,833.60
2561-202
Solenoid Valve MAC 5.4 watt Model 45A-DH-1-DDAA-1BA 24 VDC สำหรับรถดีเซลราง ADR จำนวน 96 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 295,833.60 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Solenoid Valve MAC 5.4 watt Model 45A-DH-1-DDAA-1BA 24 VDC สำหรับรถดีเซลราง ADR จำนวน 96 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)เป็นเงินทั้งสิ้น 295,833.60 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 295,833.60 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
175
271,245.00
271,245.00
2561-202
Gear Box Repair Kit วาระ 24,000 ชม. อะไหล่ของเครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM (1 Set ประกอบด้วย 6 รายการ) จำนวน 30 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีณา ออโต้พาร์ท (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น271,245.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Gear Box Repair Kit วาระ 24,000 ชม. อะไหล่ของเครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM (1 Set ประกอบด้วย 6 รายการ) จำนวน 30 Sets ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีณา ออโต้พาร์ท (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น271,245.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 271,245.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
176
609,900.00
609,900.00
2561-005
1.Speed Sensor สำหรับซ่อม Traction Motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดาเวน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 609,900.00 บาท (หกแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1.Speed Sensor สำหรับซ่อม Traction Motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดาเวน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 609,900.00 บาท (หกแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 609,900.00 บาท
บริษัทฯ เป็นผู้เสนอราคาและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
177
98,440.00
98,440.00
2561-202
หัว Fitting Injection Pump พร้อมตาไก่ (1 ชุด ประกอบด้วย 2 รายการ) ใช้วัสดุ SCM 440 ชุบผิวแข็ง จำนวน 400 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอเซีย เอสทีบี เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 98,440.00 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
หัว Fitting Injection Pump พร้อมตาไก่ (1 ชุด ประกอบด้วย 2 รายการ) ใช้วัสดุ SCM 440 ชุบผิวแข็ง จำนวน 400 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เอเซีย เอสทีบี เทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 98,440.00 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 98,440.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
178
845,300.00
845,300.00
2561-104
(ชื่อสินค้าหรือบริการ) บานเกล็ดอลูมิเนียม รถ บชส.,บสพ.,บกข.(ดัดแปลง) ขนาด 695 x 915 มม. จำนวน 100 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 815,875.00 บาท

บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 815,875.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 815,875.00 บาท


รวม 815,875.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา ซึ่งมีราคาต่ำกว่าราคากลาง (845,300.00 – 815,875.00)= 29,425.00 บาท คิดเป็น 3.48% มีตัวอย่างตรวจสอบ สามารถประกอบใช้การได้ ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ ส่งมอบสิ่งของ 30 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม
สัญญาเลขที่ :
179
494,340.00
494,340.00
2561-202
รายการที่ 1 ผู้เสนอราคา บริษัท พิริยะภัณฑ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 247,170.00 บาท
รายการที่ 2 ผู้เสนอราคา บริษัท พิริยะภัณฑ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 247,170.00 บาท
รายการที่1 บริษัท พิริยะภัณฑ์ จำกัด จำนวนเงิน 247,170.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท พิริยะภัณฑ์ จำกัด จำนวนเงิน 247,170.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,340.00 บาท


รวม 494,340.00 บาท
บริษัท พิริยะภัณฑ์ จำกัดเสนอราคารายเดียว ทั้ง 2 รายการ พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการจึงได้ทำการต่อรองราคา ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 494,340.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
180
29,998.52
29,998.52
2561-202
รายการที่ 1 กล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์เสริม ๑๑ รายการ จำนวน ๒ ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัดจำกัด ราคาที่เสนอ 29,998.52 บาท
รายการที่1 บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 29,998.52 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,998.52 บาท


รวม 29,998.52 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
181
419,440.00
419,440.00
2561-202
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 419,440.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ชนะการประมูล

รวม 419,440.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ให้ราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
182
454,750.00
454,750.00
2561-202
รายการที่1. ถังน้ำสำรองรถจักร HID. SUS304 จำนวน 5 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๗๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. ถังน้ำสำรองรถจักร HID. SUS304 จำนวน 5 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๗๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 454,750.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
183
487,920.00
487,920.00
2561-202
รายการที่1. ชุดฐานยึดแท่นเครื่องยนต์รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 24 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๗,๙๒๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่งค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง
รายการที่1. ชุดฐานยึดแท่นเครื่องยนต์รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 24 Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๗,๙๒๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่งค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

รวม 487,920.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
184
.00
.00
เชิญชวน
- บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้น กรุ้ป จำกัด เสนอราคา ค่าเช่า เดือนละ 20,200.00 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)
- นายเข็มทอง แพงวงศ์ เสนอราคา ค่าเช่า เดือนละ 13,700.00 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)
- บริษัท กอหญ้าแพรก จำกัด เสนอราคา ค่าเช่า เดือนละ 12,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)
- นายวิโรจน์ ลิมปิผล เสนอราคา ค่าเช่า เดือนละ 10,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)
ตามประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับเลขที่ รฟ.ดร.1000/875/2562 ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิให้บริการรถเข็นสัมภาระและหีบห่อวัตถุ ที่สถานีหนองคาย โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย นั้น
การรถไฟฯ ได้พิจารณาการเสนอราคาของผู้ยื่นซองเสร็จสิ้นแล้ว และเห็นสมควรให้ บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้น กรุ้ป จำกัด ได้รับสิทธิการเช่าให้บริการรถเข็นสัมภาระและหีบห่อวัตถุ ที่สถานีหนองคาย ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 20,200.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ)


รวม .00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้น กรุ้ป จำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศเชิญชวนฯ ทุกประการ โดยเสนอราคาสูงกว่าราคาขั้นต่ำเป็นเงินเดือนละ 13,497.00 บาท (20,200.00 – 6,703.00) คิดเป็นร้อยละ 201.36 จึงเห็นสมควรได้รับสิทธิ การเช่าให้บริการรถเข็นสัมภาระและหีบห่อวัตถุ ที่สถานีหนองคาย มีกำหนด 1 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 20,200.00 บาท (ไม่รวมภาษีฯ) ตามที่ผู้ยื่นซอง ฯ เสนอ
สัญญาเลขที่ :
185
.00
.00
เชิญชวน
ไม่มี
ยกเลิกประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิให้บริการห้องสุขา ที่สถานีหนองคาย


รวม .00 บาท
ตามประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับเลขที่ รฟ.ดร.1000/873/2562 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิให้บริการห้องสุขา ที่สถานีหนองคาย โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย นั้น
บัดนี้สิ้นสุดการจำหน่ายซองเสนอราคาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ซื้อซองเสนอราคาแต่อย่างใด จึงยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว
สัญญาเลขที่ :
186
1,717,350.00
1,717,350.00
2561-104
สิ่งของ 3/2 Way Direct Solenoid Operated Poppet Valve with Accessories Model: VR24Z9565-034AP สำหรับใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา 1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขายในราคา 1,717,350.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ 3/2 Way Direct Solenoid Operated Poppet Valve with Accessories Model: VR24Z9565-034AP สำหรับใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 50 Pcs.
ผู้ขาย 1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขายในราคา 1,717,350.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,717,350.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แม้จะเป็นผู้เสนอเราคาพียงรายเดียว แต่ผู้ใช้งาน (สอค.) ยืนยันยังมีความจำเป็นต้องจัดหามาใช้งาน และราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
187
.00
.00
เชิญชวน
ไม่มี
ยกเลิกประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่เพื่อทำการค้า ที่สถานีหนองคายรวม .00 บาท
ตามประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับเลขที่ รฟ.ดร.1000/941/2562 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่เพื่อทำการค้า ที่สถานีหนองคาย โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย นั้น
บัดนี้สิ้นสุดการจำหน่ายซองเสนอราคาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ซื้อซองเสนอราคาแต่อย่างใด จึงยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว
สัญญาเลขที่ :
188
17,550,000.00
17,550,000.00
2561-301
-
-

รวม .00 บาท
-
สัญญาเลขที่ :
189
240,750.00
240,750.00
2561-202
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด โคมละ 1,605.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด โคมละ 1,605.00 บาท จำนวน 150 โคม

รวม 240,750.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนด
ของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/633ญ./63 ลว.18 กันยายน 2563
190
5,012,800.00
5,013,580.00
2561-202
บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 5,012,800.00 บาท
บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,012,800.00 บาท

รวม 5,012,800.00 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
191
3,700,000.00
3,717,530.00
2561-201
1. บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด
2. บริษัท เตที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
3. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด ดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า จำนวน 31 รายการ ดังนี้.-
๑. Block Telephone จำนวน ๔ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. Line Termination Unit จำนวน ๓ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๓๕๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. Hand Set Board จำนวน ๔ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. Hand Set Talk จำนวน ๓ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. Charger SD-๒๕B-๑๒ จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. TJ Transformer for Signal จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๗. GEC Relay Transmitter Amplifier type RR จำนวน ๙ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๘. GEC Relay Receiver Amplifier type RR จำนวน ๘ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๙. GEC Relay Receiver Filter type RR จำนวน ๕ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๐. GEC Relay Timer Unit Type ZT๖๖๐๗ จำนวน ๔ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๑. GEC Relay Timer Unit Type ZT๖๖๐๙ จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๒. GEC Relay Type ZT๗๗๐๑ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๓. GEC Relay Type ZH๔๖๑๒/๑ จำนวน ๖ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๔. GEC Relay Type ZS๔๖๑๒/๑ จำนวน ๗ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๕. GEC Relay Type ZS๓๖๔๒/๑ จำนวน ๖ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๖. GEC Relay Type ZQ๑๘๑๑/๑ จำนวน ๓ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๘๕๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๗. GEC Relay Type ZQ๔๐๘๑ จำนวน ๖ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๘. GEC Relay Type ZJ๔๖๑๑/๑ จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๙. GEC Relay Type ZJ๕๖๑๑/๑ จำนวน ๙ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๑,๑๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒๐. GEC Relay Type ZN๔๖๒๑/๑ จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒๑. GEC Relay Type ZN๕๖๒๑/๑ จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒๒. GEC Relay Type ZT๓๖๒๑ จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๒๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒๓. GEC Relay Type QCJ๑ (MK๓A) Time Delay ๗.๕ Sec จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๓๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒๔. GEC Relay Attenuator Unit Type RR๘๗๐๑ จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒๕. GEC Relay Line Amplifier Unit Type RR๘๓๐๑ จำนวน ๓ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒๖. OCT Board จำนวน ๑ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒๗. MOT Board จำนวน ๑ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒๘. LMP Board จำนวน ๑ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒๙. SRC Board จำนวน ๖ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๗,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓๐. COM๓ Board จำนวน ๖ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓๑. CCM Board จำนวน ๘ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ในวงเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว เป็นเงิน 3,700,000.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

รวม 3,700,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราตาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
192
129,819.00
129,819.00
2561-202
1. บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เสนอราคา 135,950.00 บาท
2. บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา 139,260.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 129,819.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เป็นจำนวนเงิน 129,819.00 บาท

รวม 129,819.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงความต้องการ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/01จ./2564 ลงวันที่ 05 ตุลาคม 2563
193
98,440.00
98,440.00
2561-202
รายการที่1. P/N 1086-4106578-06 Cylinder Lever Pin,Ref.41 วัสดุเหล็ก SCM440 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 200 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๔๔๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. P/N 1086-4106578-06 Cylinder Lever Pin,Ref.41 วัสดุเหล็ก SCM440 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 200 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๔๔๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 98,440.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
194
498,654.00
498,654.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท รัชกฤช การเดินรถ จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 496,965.86 บาท
บริษัท รัชกฤช การเดินรถ จำกัด จำนวนเงิน 496,965.86 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,965.86 บาท


รวม 496,965.86 บาท
บริษัท รัชกฤช การเดินรถ จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (498,654.00 – 496,965.86 = 1,688.14 บาท หรือคิดเป็น 0.34%) กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
195
1,766,998.00
1,766,998.00
2561-104
รายการที่ 1 จ้างซ่อม Controlled Slack Coupler จำนวน 40 ชุด โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เรลโวลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอคันละ 44,174.95 บาท
รายการที่1 บริษัท เรลโวลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน 1,766,998.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,766,998.00 บาท


รวม 1,766,998.00 บาท
บริษัท เรลโวลูชั่น จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป


สัญญาเลขที่ :
196
1,970,000.00
1,970,000.00
2561-104
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สายเมนภายในอาคารโรงซ่อมงานล้อ จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท โฟร์ที คอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่พิจารณา
ผู้เสนอราคา บริษัท พรอซเพอร์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,959,800.00 บาท
บริษัท พรอซเพอร์ เทค จำกัด จำนวนเงิน 1,959,800.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,959,800.00 บาท


รวม 1,959,800.00 บาท
บริษัท พรอซเพอร์ เทค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ ซึ่งเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,970,000.00 - 1,959,800.00 = 10,200.00 บาท หรือคิดเป็น 0.518%)
บริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
197
700,000.00
470,800.00
2561-002
สิ่งของ Labyrinth Cover 235 สำหรับซ่อม Axle Drive Gear E13/18 SPEZ รถดีเซลราง RHN จำนวน 20 Pcs.
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอขาย 470,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Labyrinth Cover 235 สำหรับซ่อม Axle Drive Gear E13/18 SPEZ รถดีเซลราง RHN จำนวน 20 Pcs.
ผู้ขาย 1. บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอขาย 470,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 470,800.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และผู้ใช้งาน (สอป.) ได้ดำเนินการตรวจสอบตัวอย่างสิ่งของถูกต้องตามความต้องการใช้งานของทางการฯและยังมีความจำเป็นในการใช้งาน และราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
198
1,851,100.00
1,851,100.00
2561-005
1.DP-40HS Door Engine P/N 5171-2076221-08 ของรถดีเซลรางปรับอากาศ ATR จำนวน 10 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,851,100.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
1.DP-40HS Door Engine P/N 5171-2076221-08 ของรถดีเซลรางปรับอากาศ ATR จำนวน 10 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,851,100.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 1,851,100.00 บาท
บริษัท ฯ เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางการฯกำหนด
สัญญาเลขที่ :
199
1,237,134.00
1,237,134.00
2561-104
1.Discharge Valve Assembly 1133-4071652-01 (K 14200)(Includes 81-87) สำหรับซ่อม C-1200 Mechanically Driven Air Compressor รถดีเซลราง THN จำนวน 82 Sets. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,316,100.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
1.Discharge Valve Assembly 1133-4071652-01 (K 14200)(Includes 81-87) สำหรับซ่อม C-1200 Mechanically Driven Air Compressor รถดีเซลราง THN จำนวน 82 Sets. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,316,100.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

รวม 1,316,100.00 บาท
บริษัทฯ เป็นผู้เสนอราคาและเงื่อนไขถูกต้องตรงตามที่ทางการฯกำหนด
สัญญาเลขที่ :
200
2,282,310.00
2,282,310.00
2561-005
Vibration Damper เครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R จำนวน 5 Pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
2,282,310.00 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Vibration Damper เครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R จำนวน 5 Pcs. ผู้ขายได้แก่ บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น
2,282,310.00 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 2,282,310.00 บาท
เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศไท
สัญญาเลขที่ :
201
3,500,000.00
3,426,000.00
2561-002
1. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส จำกัด เสนอราคา 3,189,456.00 บาท
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 3,300,000.00 บาท
3. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ เสนอราคา 3,328,000.00 บาท
4. บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด เสนอราคา 3,369,600.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส จำกัด เป็นจำนวนเงิน 3,189,456.00 บาท

รวม 3,189,456.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
202
376,640.00
376,640.00
2561-202
รายการที่ 1 ไม้อัดยางชนิดใช้งานภายนอก ขนาด ความหนา ๔ มม. กว้าง ๔ ฟุต x ๘ ฟุต จำนวน ๑๖๐ แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด ราคาที่เสนอ 155,792.00 บาท
รายการที่ 2 ไม้อัดยางชนิดใช้งานภายนอก ขนาด ความหนา ๖ มม. กว้าง ๔ ฟุต x ๘ ฟุต จำนวน ๑๖๐ แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด ราคาที่เสนอ 220,848.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด จำนวนเงิน 155,792.00 บาท
รายการที่2 บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด จำนวนเงิน 220,848.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376,640.00 บาท


รวม 376,640.00 บาท
บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
203
8,000,000.00
6,741,160.50
2561-104
รายการที่ 1 จ้างซ่อม Turbocharger ของเครื่องยนต์ Pielstick วาระ 12,000 ชั่วโมง รถจักร ALS. จำนวน 30 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ปิ่นเพชร มารีน จำกัด เสนอราคา 7,212,870.00 บาท
รายการที่ 1 จ้างซ่อม Turbocharger ของเครื่องยนต์ Pielstick วาระ 12,000 ชั่วโมง รถจักร ALS. จำนวน 30 Sets.
บริษัท ปิ่นเพชร มารีน จำกัด เป็นจำนวนเงิน 7,142,870.00 บาท

รวม 7,142,870.00 บาท
บริษัท ปิ่นเพชร มารีน จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ และสูงกว่าราคากลางแต่ไม่เกิน 10%
สัญญาเลขที่ :
204
1,000,000.00
748,000.30
2561-002
รายการที่1.จ้างซ่อม Water Pump ใช้งานกับเครื่องยนต์ Cummins KTA50L จำนวน 30 Stes.
ผู้เสนอราคา บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 711,771.60 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ 2559 จำกัด เสนอราคา 650,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท รินโน อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 736,780.00 บาท
รายการที่1.จ้างซ่อม Water Pump ใช้งานกับเครื่องยนต์ Cummins KTA50L จำนวน 30 Stes.
บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 704,640.00 บาท

รวม 704,640.00 บาท
บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทางการฯทุกประการ และ ต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
205
5,816,520.00
5,816,520.00
2561-104
สิ่งของ สายไฟ Power 4 GKW ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
ผู้เสนอราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,256,460.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,046,120.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ สายไฟ Power 4 GKW ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
ผู้เสนอราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,256,460.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 4,256,460.00 บาท
เพราะห้างฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
206
7,000,000.00
6,491,904.00
2561-104
Radiator Ref.1 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 48 Pcs. มีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้
1. บริษัท เทพอารีย์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,283,403.20 บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสามบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. บริษัท แอลฮกเฮง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,392,800.00 บาท (ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Radiator Ref.1 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 48 pcs. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เทพอารีย์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 5,283,403.20 บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสามบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


รวม 5,283,403.20 บาท
บริษัท เทพอารีย์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
207
1,606,605.00
1,606,605.00
2561-104
ผู้เสนอราคา บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,606,605.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 1,606,605.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,606,605.00 บาท


รวม 1,606,605.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียว เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ ได้ขอต่อรองราคากับบริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด และทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม ซึ่งเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
208
2,121,000.00
2,121,000.00
2561-002
บริษัท พี พี เวิลด์ ฯ ได้มีหนังสือ เลขที่ PPW001/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ยืนยันราคาเดิมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้วเป็นเงิน 2,071,000.00 บาท
บริษัท พี พี เวิลด์ ฯ ได้มีหนังสือ เลขที่ PPW001/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ยืนยันราคาเดิมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้วเป็นเงิน 2,071,000.00 บาท

รวม 2,071,000.00 บาท
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีประกวดราคาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่ บริษัท พี พี เวิลด์ ฯ เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 2,071,000.00 บาท (เงินสองล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 50,000.00 บาท (ใช้ราคาที่ ค้าเหล็กดี เทรดดิ้ง เสนอเป็นฐานในการคำนวณ
สัญญาเลขที่ :
209
1,059,500.00
1,059,500.00
2561-002
บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด ได้มีหนังสือ ที่ เอ็ม ซี 060/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ยินดีปรับลดราคาลงคงเหลือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้ว เป็นเงิน 1,049,000.00 บาท
บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด ได้มีหนังสือ ที่ เอ็ม ซี 060/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ยินดีปรับลดราคาลงคงเหลือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้ว เป็นเงิน 1,049,000.00 บาท

รวม 1,049,000.00 บาท
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีประกวดราคาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่ บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,049,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 10,500.00 บาท (ใช้ราคาที่ บริษัท เมเชอร์ เทคนิคา จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ
สัญญาเลขที่ :
210
5,600,000.00
5,566,589.40
2561-105
รายการที่๑. Repair Kit วาระ ๑๒,๐๐๐ ชม. สำหรับ Injector เครื่องยนต์ Cummins KTA-50L (1 Set ประกอบด้วย ๑๑ รายการ) จำนวน 300 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒. Repair Kit สำหรับ Water Pump เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น KTA -50L (1 Set ประกอบด้วย ๗ รายการ) จำนวน 50 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๓. REPAIR KIT วาระ ๑๒๐๐๐ ชม. สำหรับ PT Pump เครื่องยนต์ Cummins KTA 50 L(1 Set ประกอบด้วย ๑๒ รายการ) จำนวน 30 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๙,๔๘๙.๔๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑. Repair Kit วาระ ๑๒,๐๐๐ ชม. สำหรับ Injector เครื่องยนต์ Cummins KTA-50L (1 Set ประกอบด้วย ๑๑ รายการ) จำนวน 300 Sets ผู้ขายได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒. Repair Kit สำหรับ Water Pump เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น KTA -50L (1 Set ประกอบด้วย ๗ รายการ) จำนวน 50 Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๓. REPAIR KIT วาระ ๑๒๐๐๐ ชม. สำหรับ PT Pump เครื่องยนต์ Cummins KTA 50 L(1 Set ประกอบด้วย ๑๒ รายการ) จำนวน 30 Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๙,๔๘๙.๔๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 5,566,589.40 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ ตามมาตรา พ.ร.บ. 56(2)(ค)
สัญญาเลขที่ :
211
497,871.00
497,871.00
2561-202
1.บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด 1,059.30 บาท
2.ห้งหุ้นส่วนจำกัด ปวีณาออโต้พาร์ท 1,064.65 บาท
3.บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด 1,070.00 บาท
บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด 1,059.30 บาท จำนวน 470 อัน

รวม 497,871.00 บาท
บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 60 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและ
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0351/298ญ./63 ลว.31 สิงหาคม 2563
212
1,840,608.00
1,840,608.00
2561-002
รายการที่ 1. จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์รถจักร,รถดีเซลราง,และงานอื่นๆ ที่หน่วบงานซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์รถจักร จำนวน 12 เดือน
ผู้เสนอราคาที่1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เสนอราคา 1,730,000.00 บาท
รายการที่ 1. จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์รถจักร,รถดีเซลราง,และงานอื่นๆ ที่หน่วบงานซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์รถจักร จำนวน 12 เดือน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง จำนวนวเงิน 1,730,000.00 บาท

รวม 1,730,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ ต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
213
494,340.00
494,340.00
2561-202
1.บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด งานละ 494,340.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณาวุฒิ คอมเมอร์เชียล งานละ 540,745.90 บาท
3.บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมีคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด งานละ 576,837.00 บาท
บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด งานละ 494,340.00 บาท จำนวน 1 งาน

รวม 494,340.00 บาท
บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 90 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนด
ทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงให้เป็นผู้ทำการซ่อมรถยก จำนวน 1 งาน ไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0351/245ญ./63 ลว.10 กรกฎาคม 2563
214
1,050,000.00
1,046,700.00
2561-001
ไม่มีผู้เสนอราคา
ไม่มีผู้รับ/ซื้อซองเอกสาร ไม่มีผู้เสนอราคา

รวม .00 บาท
-
สัญญาเลขที่ : -
215
2,700,000.00
2,326,000.00
2561-002
ไม่มีผู้เสนอราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้เสนอราคา
สัญญาเลขที่ : -
216
3,370,500.00
3,370,500.00
2561-002
รายการที่ 1 Brake Coupling (1 นิ้ว x R1.1/4 นิ้ว 560 มิลลิเมตร) จำนวน 1,500 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 2,550,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 3,370,500.00 บาท
รายการที่1 บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 2,550,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,550,000.00 บาท


รวม 2,550,000.00 บาท
บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงเห็นควรรับซื้อ
สัญญาเลขที่ :
217
500,000.00
492,000.00
2561-202
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 491,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค มอเตอร์คอม ราคาที่เสนอ 494,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ในวงเงิน 491,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


รวม 491,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/312/2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
218
362,879.80
362,879.00
2561-202
รายการที่ 1 ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 14,980.00 บาท
รายการที่ 2 ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 49,904.80 บาท
รายการที่ 3 ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 44,019.80 บาท
รายการที่ 4 ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 21,935.00 บาท
รายการที่ 5 ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 3,916.20 บาท
รายการที่ 6 ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 2,022.30 บาท
รายการที่ 7 ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 5,350.00 บาท
รายการที่ 8 ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 48,150.00 บาท
รายการที่ 9 ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 6,323.70 บาท
รายการที่ 10 ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 17,013.00 บาท
รายการที่ 11 ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 14,445.00 บาท
รายการที่ 12 ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 15,782.50 บาท
รายการที่ 13 ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 10,967.50 บาท
รายการที่ 14 ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 30,816.00 บาท
รายการที่ 15 ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 36,808.00 บาท
รายการที่ 16 ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 12,840.00 บาท
รายการที่ 17 ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 27,606.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 14,980.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 49,904.80 บาท
รายการที่ 3 บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 44,019.80 บาท
รายการที่ 4 บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 21,935.00 บาท
รายการที่ 5 บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 3,916.20 บาท
รายการที่ 6 บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 2,022.30 บาท
รายการที่ 7 บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 5,350.00 บาท
รายการที่ 8 บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 48,150.00 บาท
รายการที่ 9 บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 6,323.70 บาท
รายการที่ 10 บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 17,013.00 บาท
รายการที่ 11 บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 14,445.00 บาท
รายการที่ 12 บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 15,782.50 บาท
รายการที่ 13 บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 10,967.50 บาท
รายการที่ 14 บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 30,816.00 บาท
รายการที่ 15 บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 36,808.00 บาท
รายการที่ 16 บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 12,840.00 บาท
รายการที่ 17 บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 27,606.00 บาท


รวม 362,879.80 บาท
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคารายเดียว ทั้ง 17 รายการ พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการจึงได้ทำการต่อรองราคา ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม รวม 17 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 362,879.80 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
219
174,624.00
174,624.00
2561-202
๑. INSIDE DOOR WINDOW Drg.No.๒-๔๑๐๑D๑๑-๐๐๑/๔ จำนวน ๒๔๐ pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๗๖๘.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. SIDE WINDOW (กระจกข้างตัวรถจักร) จำนวน ๒๘๐ pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๘๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑. INSIDE DOOR WINDOW Drg.No.๒-๔๑๐๑D๑๑-๐๐๑/๔ จำนวน ๒๔๐ pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๗๖๘.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. SIDE WINDOW (กระจกข้างตัวรถจักร) จำนวน ๒๘๐ pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๘๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 174,624.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
220
2,739,200.00
2,739,200.00
2561-104
จ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วงรถโดยสารทั่วไป จำนวน 80 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 2,631,040.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 2,739,200.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 2,631,040.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,631,040.00 บาท


รวม 2,631,040.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการได้ต่อรองราคา และ บริษัทยืนยันราคาเดิม เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (2,739,200.00 – 2,631,040.00) = 108,160.00 บาท คิดเป็น 3.95 % คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
221
.00
.00
เชิญชวน
ไม่มีผู้ซื้อซองเสนอราคา
ไม่มีผู้ซื้อซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ซื้อซองเสนอราคา
สัญญาเลขที่ :
222
6,612,600.00
6,612,600.00
2561-104
สิ่งของ Pinion Traction Motor , 17 Teeth Ref. No.19 สำหรับซ่อม Traction Motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 120 Pcs
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขายในราคา 6,612,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอขายในราคา 6,933,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Pinion Traction Motor , 17 Teeth Ref. No.19 สำหรับซ่อม Traction Motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 120 Pcs
ผู้ขาย 1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขายในราคา 6,612,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 6,612,600.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
223
5,649,600.00
5,649,600.00
2561-105
สิ่งของ Repair Kit วาระ 24,000 ชม. สำหรับ Cylinder head เครื่องยนต์ Cummins KTA-50L ( 1 Set ประกอบด้วย 7 รายการ) จำนวน 160 Sets
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายในราคา 5,649,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Repair Kit วาระ 24,000 ชม. สำหรับ Cylinder head เครื่องยนต์ Cummins KTA-50L ( 1 Set ประกอบด้วย 7 รายการ) จำนวน 160 Sets
ผู้ขาย 1. บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายในราคา 5,649,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 5,649,600.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการฯ และบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Cummins ให้เป็นผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากประเทศผู้ผลิต ไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
สัญญาเลขที่ :
 
รวมทั้งหมด 769,044,693.01 บาท